Archief van "Aansprakelijkheid"

Aansprakelijkheidsverzekering stichting – zinnig of onnodig?

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting. Zinvol vanwege veel redenen. Maar de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan een belangrijk ponderwerp. Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinnig?

In Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Of onnodig?

Het traject om iemand ook daadwerkelijk bestuurlijk aansprakelijk te stellen is een lang traject waar juristen van beide zijde zich goed kunnen verweren. Vaak zijn er meerdere bestuurders, zijn de financiële aansprakelijkheidsrisico’s soms beperkt en zitten de statuten goed in elkaar. Met een 4-ogen principe, een zorgvuldige besluitvormingsproces en deskundige bestuurders zijn de persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s te beperken. Het is heel moeilijk is om aan te tonen dat een bestuurder zijn taken niet behoorlijk heeft verricht. De bewijslast ligt bij de benadeelde en de lat voor aansprakelijkheid ligt hoog om dit aan te tonen. De benadeelde heeft in de meeste gevallen al forse schade geleden en wordt met hoge (proces)kosten en een slepende procedure geconfronteerd.

Toch bestaan er wel voorbeelden van gevallen waarin de bestuurder de stichting schade toebracht en gehouden werd deze te vergoeden. De angel zit in de soms eindeloze kostbare juridische procedures die daar vaak resulteren in een onderlinge schikking.  De prijs van de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan ook een belangrijk punt. Als de premie redelijk is in verhouding tot de “omzet” dan is de afweging gemakkelijker te maken.

 

Persoonlijk aansprakelijk

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De Aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal gene dekking bieden. Hieronder een paar voorbeelden om dat te illustreren.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

(meer…)

Aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering. De ellende wordt betaald door…..

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. Maar is het een zinvolle verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Is Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering nuttig?

Als een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk wordt gesteld dan is met deze verzekering verzekerd voor alle kosten van verweer. Zelfs bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding betaald gaat worden dan wordt die schadevergoeding ook vergoed door de bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering. Alle bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd.

Zijn ex-bestuurders ook meeverzekerd

Maar ook ex-bestuurders zijn meeverzekerd. Let op, het kan direct bij aanvang aantrekkelijk zijn deze, zogenaamde uitloop, direct mee te verzekeren. Weliswaar is die opslag op het oog een stevige opslag van vaak 50%; bij het nadien extra meeverzekeren van deze uitloop op een bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering dan wordt die opslag al snel 125% van de premie. De verzekeringsmaatschappij schat immers dan in dat de kans op bestuurdersaansprakelijkheid veel groter is geworden. Denk dan bijvoorbeeld aan een faillissement waarbij u als bestuurder plots door de curator als ex-bestuurder wordt aangemerkt. U heeft dus de mogelijkheid om vooraf uitloopdekking in te kopen indien de polis wordt beëindigd als gevolg van een fusie, overname, faillissement of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Door dit reeds bij aanvang van de polis in te kopen voorkomt men dat u in alle hectiek van een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon verzuimt (om op tijd) een uitloopdekking in te kopen en dus dat de (ex) bestuurders zelf moeten opdraaien voor de tekorten. 

Niet verzekerd zijn de volgende organisaties

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering kan vaak wel worden afgesloten maar dan is er maatwerk nodig. op deze pagina kunt u die maatwerkofferte aanvraag. De premie zal hoger zijn dan de basis bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering.

Toename claims richting bestuurders

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico. Op de website rechtspraak.nl zijn de vele uitspraken te vinden van de bestuurlijke aansprakelijkheid. Let even op dat bestuurdersaansprakelijkheid ook vaak buiten de rechtsgang komt vanwege het feit dat partijen onderling overeenstemming bereiken over het schikken van de claim.

Wie is de verzekeraar HDI?

HDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. Hun kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is vooral bekend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid,
Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom. Vaak specialistische verzekeringen met een hoog noodzakelijke verzekeringskennisniveau.

Voorbeeld Stichting Woning

(meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatenberoepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidspolis. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpel weg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

15 Kritische vragen

 1. Welke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten.

Verzekeraars en premies

“Oude” advocaten dossiers

Maar ook oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Bouwverzekering 7 tips en 7 voorbeelden

Bouwverzekering

Ebouwverzekeringen goede bouwverzekering is belangrijk voor alle bouwbedrijven. Ernstige ongelukken zijn op de bouwplaats geen uitzondering. In Groningen was het jaar weer helaas ernstig mis met de dood van een 21-jarige bouwvakker. Vallen en verwondingen door machines en materieel komen veel voor. Gezondheidsrisico’s spelen een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.  Dat kan met een bouwverzekeringen (premies opvragen) maar voorkomen is beter.

bouwverzekering

Tips

 1. Zorg voor een goede coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen als er met meer partijen op een bouwplaats wordt samengewerkt; voor grotere projecten moet er een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) zijn.
 2. Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); zie hiervoor www.rie.nl.
 3. Stel een (aparte) specifieke RI&E op voor de verschillende bouwlocaties en maak daarbij een taakrisicoanalyse (TRA) voor risicovolle werkzaamheden.

Overige voorbeelden

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw?

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het  eigen bouwwerk verzekert. Als dus vlak voor de oplevering van een huis aanbouw door een storm die aanbouw verwoest wordt, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit.

Welke voordelen heeft een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) ?

De schade is op een CAR bouwverzekering tijdens een bouwproject vóór de oplevering wordt verzekerd. Er wordt dus heel weinig risico gelopen op een forse verliespost door “van buiten komende ellende

 1. Het werk is vaak tot € 50.000,- verzekerd.
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever ook voor € 50.000,-.
 3. Hulpmateriaal verzekerd voor € 10.000,-.
 4. Persoonlijke eigendommen directie/personeel € 2.500,-.
 5. En soms ook transport van goederen. Soms is dat verzekerd op de polis van de bestelauto of vrachtwagen.
 6. De verzekeraar betaalt via de CAR bouwverzekering de reparatiekosten maar ook de kosten om de materialen weer aan te kopen. Ook betalen ze de kosten om de schade precies vast te stellen en die uitgaven om directe schade te beperken.

7 Preventietips bouwverzekering diefstalpreventie

 1. Breng waardevolle goederen pas op het laatste moment naar de bouwplaats. Just in time, zullen we maar zeggen. Niet alleen buitenstaanders zijn geïnteresseerd maar onderschat het risico niet van diefstal door eigen werknemers of ingehuurde krachten. Vertrouwen is prima maar controle is effectiever.
 2. cv-installaties en keukenapparatuur of aantrekkelijke sanitair dus pas aanvoeren als er ook direct wordt geplaatst.
 3. Geintjes als het in brand steken van afval en bouwmaterialen kan worden beperkt door deze aan het eind van de dag op te ruimen.
 4. Maak ruim gebruik van goed afsluitbare containers.
 5. Hekwerk langs het terrein is een must om diefstal en brandstichting tegen te gaan. Zorg dus voor een goede beveiliging van de bouwplaats
 6. Vul de beveiliging aan met elektronische bouwplaatsbeveiliging; denk aan bewegingsdetectie en camera’s.
 7. Particulieren bewakingsdiensten kunnen sluit- en surveillancerondes uitvoeren.

Bouwverzekering voor professionals

Aansprakelijkheid, bouw

3 ongemakkelijke datalekken aansprakelijkheid bestuurders

notebookDatalekken en  de aansprakelijkheid van bestuurders zijn grote financiële en imago risico’s voor die bestuurders. Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. In de beleidsregels worden aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een verzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden. Premie REKENBOX

Voorbeelden meldplicht datalekken

 1. Vier laptops zijn gestolen bij een gezondheidscentrum voor kinderen. De laptops bevatten gevoelige gegevens over gezondheid en welzijn en andere persoonsgegevens van meer dan 2000 kinderen. Gelet op de mogelijke gevolgen van datalekken is kennisgeving aan de betrokkenen geboden. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en de rijpheid van de betrokkenen. Naast de kennisgeving aan het kind zelf, voor zover deze passend is, kan het in dit geval juister zijn om een ouder of voogd, die al actief betrokken is bij de medische verzorging van het kind, op de hoogte te brengen. Door de kwijtgeraakte gegevens kan de integriteit van de medische dossiers worden aangetast, wat de behandeling van de kinderen kan verstoren. Als de ouders of verzorgers op de hoogte zijn van datalekken dan kunnen ze hier alert op zijn, en kunnen ze bij eventuele afwijkingen in de medische zorg voor hun kinderen contact opnemen met de betreffende zorgverlener.
 2. Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen is per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid. Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op straat en verstrekte ze aan andere personen. Datalekken kan financiële consequenties hebben voor de betrokkenen, als hun kaartgegevens nog geldig zijn en worden misbruikt. De betrokkenen moeten daarom van datalekken in kennis worden gesteld.
 3. De versleutelde laptop van een financieel adviseur is uit de auto gestolen. Financiële gegevens (hypotheken, salarissen, leningen) van 1000 personen zijn betrokken. Hoewel het wachtwoord van de laptop niet gecompromitteerd is, is er geen back-up voorhanden. Aangezien de verantwoordelijke niet meer beschikt over de persoonsgegevens die op de laptop stonden, zullen deze opnieuw door de betrokkenen moeten worden verstrekt. Op zich heeft dit slechts beperkte negatieve gevolgen voor de betrokkenen: er is hooguit sprake van frustratie en tijdverspilling omdat ze alle informatie nogmaals moeten verzamelen. In sommige gevallen kunnen ook deadlines voor de indiening van documenten of aanvragen worden overschreden, wat kan leiden tot financiële schade voor de betrokkenen. De betrokkenen moeten van datalekken in kennis worden gesteld. In de kennisgeving moet worden aangegeven dat de gegevens opnieuw aan de financieel adviseur moeten worden verstrekt, en moet uitleg worden gegeven

Meer voorbeelden: (meer…)

Aansprakelijkheid, cybercriminaliteit en datarisks

Uitloop bij een faillissement bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


(Een gesproken uitleg over de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement.)

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “uitloop” risico.
De noodzaak alert te reageren heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitlooprisico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren is kosteloos.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen?
Deze offerte aanvraag pagina bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering maakt het aanvragen gemakkelijk.

Aansprakelijkheid

Arbeidsovereenkomsten opstellen kost € 599,-

BO5URB867FArbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken te voorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken.

Kies dus om alle aspecten goed te vermelden voor een professionele opgestelde arbeidsovereenkomst. Niet zo eentje vanaf het internet maar een grondig exemplaar opgesteld door degene die er dagelijks mee te maken hebben: namelijk rechtsbijstandverzekeraar.

U kunt ze heel eenvoudig krijgen. Het kost € 599,-. (2016) Alleen controleren kost € 399,-. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere employee benefits goed worden verwoord.
Hieronder een uitleg van de route. Heeft u geen rechtsbijstandpolis? Geen zorgen, ook zonder zo’n verzekering doen ze deze klus graag.

Wilt u hulp bij de bestelling, even een emailtje en we zorgen voor het vervolg.
(meer…)

Aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden opstellen 499 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je betalings- leverings- en andere voorwaarden vast te leggen in de algemene voorwaarden. Zo bescherm je, samen met de juiste aansprakelijkheidsverzekering, het bedrijf optimaal.

Het is echter vaak niet eenvoudig een set algemene voorwaarden op te stellen. Veel details en actuele juridische informatie ontbreekt. de juiste jurist vinden die ook de vaardigheid heeft is al de eerste hindernis. Daarna komt er vaak veel extra tijdsinvestering bij kijken. De totale kosten zijn vaak niet te overzien en de bijkomende ergernis. Toch kan het heel eenvoudig en SMART georganiseerd.

Laat het voor een vast bedrag van € 499,- (2016) door een rechtsbijstandverzekeraar doen. (Alleen controleren kost € 299,-) Hieronder de route die ze aanhouden. Uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat het aangegeven tempo redelijk wordt nagekomen en de kwaliteit uitstekend is.

Nog een paar argumenten:

Hieronder de uitleg van een rechtsbijstandverzekeraar DAS over de route rondom algemene voorwaarden. Interesse? Stuur ons even een emailtje dan helpen we verder met de route en de bestelling.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Het koffiezetapparaat kost 2,5 miljoen

BedrijfsaansprakelijkheidEen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade aan personen of zaken. Veel bedrijven hebben € 1.250.000,- verzekerd bedrag op hun polis verzekerd. Maar hogere schadevergoedingen komen steeds vaker voor. Als de schade boven het verzekerd bedrag uitkomt, moet u zelf betalen. Het is dus verstandig om het verzekerd bedrag te verhogen naar minimaal € 2.500.000,-.

Om enig gevoel te krijgen met de soort schades hieronder een rijtje met voorbeelden.

Nog meer voorbeelden….. (meer…)

Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie brandgevaarlijke werkzaamheden

brandgevaarLassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, afbranden, dakdekken.
Tal van werkzaamheden op de bouwplaats nemen brandgevaar met zich mee. Veel hierdoor veroorzaakte branden ontstaan tijdens werkonderbrekingen en na werktijd.
Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Aansprakelijkheid