Archief van "Aansprakelijkheid"

Aansprakelijkheid advocaten – een fraai voorbeeld

Bij de aansprakelijkheid advocaten wordt vaak gedacht aan procedurele fouten die gemaakt kunnen worden, zoals

 1. het te laat instellen van hoger beroep of
 2. het nalaten een bepaald verweer te voeren.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 aansprekende voorbeelden. Maar ook op andere vlakken kan wel eens wat mis gaan.

Hier een voorbeeld aansprakelijkheid advocaten

Aansprakelijkheid advocatenDe aanleiding in de rechtszaak die ik hier wil bespreken is een echtscheidingsprocedure waarbij een advocaat de vrouw van het echtpaar bijstaat. Tijdens die echtscheidingsprocedure heeft de vrouw beslag laten leggen op de sieraden die op dat moment in een bankkluis liggen. Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken worden de sieraden door de rechtbank aan de vrouw toebedeeld. Case closed zou je denken.

Advocaat maakt een vergissing

Helaas maakt de advocaat een vergissing wanneer zij een poos later aan een gerechtsdeurwaarder de opdracht geeft om de inhoud van de kluis aan de ex-man van de vrouw te geven. Erg vervelend, zeker wanneer blijkt dat de ex-man niet van plan is de sieraden terug te geven. Aansprakelijkheid advocaten komt als snel in zicht. (meer…)

Aansprakelijkheid

AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering 2018

De AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. In de AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij beroepsaansprakelijkheid verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de AVG

AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekeringIn een verwerkersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactivieit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering

(meer…)

Aansprakelijkheid

Arbeidsovereenkomst opstellen kost ongeveer € 600,-

Arbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken tevoorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken. Een arbeidsovereenkomst opstellen is dus van groot belang.

Arbeidsovereenkomst opstellen

arbeidsovereenkomst opstellen

U kunt heel eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen. Het kost in de meeste gevallen rond de € 600,-.  (Alleen controleren kost € 400,-.). U laat dat doen door een rechtsbijstandsverzekeraar. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden goed worden verwoord.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

(U hoeft geen rechtsbijstandsverzekering te kopen of er eentje te hebben. Het is een dienstverlening die los staat van het wel/niet hebben van een polis.)

Waarom een professionele arbeidsovereenkomst

(meer…)

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bestuurders schadevoorbeelden

Het aantal claims voor aansprakelijkheid bestuurders neemt elk jaar toe. Met onderstaande schadevoorbeelden en premies kunt u zich een beeld vormen van dit bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid risico.

Premieberekeningen

Tip

Bij bestuurlijke aansprakelijkheid draait het niet alleen om onbehoorlijk bestuur (zie lijstje onder dit artikel) maar ook in hoeverre het handelen of nalaten ook substantieel heeft bijgedragen aan het faillissement. Neem vanaf aanvang dus altijd een specialist in de hand als u bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een curator heeft vaak andere belangen dan uw belang als oud-bestuurder. Het zijn vaak heftige tijden waar een bestuurder mee geconfronteerd wordt bij een faillissement maar realiseer u dat de curator niet degene is waar u uw hart bij kunt uitstorten want dat kan u duur komen te staan. 

De schadevoorbeelden

(meer…)

Aansprakelijkheid

Technologie aansprakelijkheid verzekering 2018 voor 9 gevaren

Technologie aansprakelijkheid verzekeringDe technologie aansprakelijkheid verzekering biedt uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s. Hieronder een uitgebreide opsomming van de verschillende aansprakelijkheidsclaims die u kunt krijgen.

1. Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander en onroerend goed. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt meestal als eerste verzekering gestart. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Denk eens aan een brand die u veroorzaakt. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor elk bedrijf.

Technologie aansprakelijkheid premie berekening online

2. Milieuschade aansprakelijkheid

Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen die in “het milieu” terecht dan eist de Milieu wet dat u de schade moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost veel geld en tijd. Er wordt nog een expliciet verschil gemaakt in schade op het eigen terrein en andermans gebied. Meer info.

Aansprakelijkheid maatwerk

3. Beroepsfouten aansprakelijkheid

Dit zijn veelal vermogensschades. Het is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Vooral bij juridische en administratieve beroepen zien we deze risico’s. Maar ook veel technische beroepen zoals architecten, ingenieursbureau’s en technologie (advies) bedrijven kan deze schade ontstaan en de daaruit voortvloeiende claims. (meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten 2018 in 15 vragen

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpelweg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

Minimale vereisten

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd
✅ Zaakschade meeverzekerd

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

15 Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

 1. beroepsaansprakelijkheidsverzekering AdvocatenWelke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Milieu aansprakelijkheid verzekering. Premie en tips 2018

De zin van een milieu aansprakelijkheid verzekering is relatief eenvoudig uit te leggen. Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen dit in “het milieu” terecht dan eist de Wet milieubeheer dat u dat moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost heel veel geld en tijd. Daar kan een milieu aansprakelijkheid verzekering een prima financiële oplossing voor zijn. Hieronder de redenen om een milieu aansprakelijkheid verzekering te sluiten en uitleg van de verschillende variaties.

Voorbeelden milieu aansprakelijkheid verzekering

 1. Milieu aansprakelijkheid verzekeringEr komen tijdens een hevige storm asbesthoudende eternietplaten los van uw dak;
 2. Bij een brand loopt vervuild bluswater weg in de sloot. Denk dan aan bluswater met bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, bepaalde kunststoffen en vloeibare chemische middelen;
 3. Bij een ontploffing komen er grote hoeveelheden chemische stoffen vrij kwamen die de lucht, grond en het bodemwater verontreinigen.
 4. Afvalbeheer zoals het per abuis lozingen op het riool;
 5. Er stroomt olie, onvoorzien, uit verwarmingsinstallatie en de grond moet gesaneerd worden.
 6. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen kan er door een ongeluk verontreiniging ontstaan;
 7. Schade aan beschermde soorten planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden door een stof die vrijkomt bij een productieproces;
 8. Tijdens het werk ontstaat er lichamelijke letsel door het inademen van een schadelijke stof.

Variaties polissen

 1. Milieu aansprakelijkheid verzekering. Deze verzekering geeft een brede verzekeringsdekking voor milieuschades.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Milieu schade kan beperkt verzekerd zijn. Een gebruikelijke clausule is dan als volgt geformuleerd: de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden in verband met een plotselinge onzekere milieuaantasting. Hieronder een uitleg over deze clausule.

 3. De brand-opstalverzekering. Daarbij is veelal een beperking opgenomen dat de opruimingskosten alleen geldt voor bovengrondse zaken.

 4. Bedrijfsschadeverzekering. Bodemsaneringskosten zelf zijn hier niet op meeverzekerd. Gedurende de tijd dat die sanering kan er wel een bedrijfsschade uitkering verzekerd zijn.
 5. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).  Denk hierbij aan de gevolgschade door het onvoorzien weglopen van brandstof uit een bedrijfsvoertuig.
 6. Milieuschadeverzekering (MSV). De MSV is een directe verzekering en dat betekent dat aansprakelijkheid niet hoeft worden aangetoond. Alleen de milieuschade moet worden aangetoond om te zorgen dat de verzekeraar uit gaat betalen of helpt met de sanering.
 7. Saneringskostenverzekering.
 8. Tankpolis. 

(meer…)

Aansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zijn nuttig om eens te lezen en de grote lijnen van de risico’s te kennen. Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt immers elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid bij situatie A

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Stichting Wonen heeft in 2007 en 2008 geen jaarrekeningen opgemaakt. In 2009 is een nieuw bestuur benoemd. Het nieuw bestuur stelt de oude bestuurders aansprakelijk. De stichting stelt dat tussen 2006 en 2009 ongeveer een half miljoen aan haar vermogen is onttrokken. Overwegingen Rechtbank Het verwijt dat de stichting de oude bestuurders maakt, omvat dat er door hun tekortkoming geen administratie in de zin van artikel 2.10 BW aanwezig is. Dat er over 2007 en 2008 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt acht de rechtbank een tekortkoming van de bestuurders waarvan hen een ernstig verwijt valt te maken. Zij hebben immers de statuten naast zich neergelegd.

Voorbeelden bij situatie B (meer…)

Aansprakelijkheid

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheid – online rekenmodule

Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid kan vaak via een eenvoudige rekenmodule worden gerealiseerd. Wij zijn, één van de weinig aansprakelijk adviseurs die de premies voor een aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten online zetten. In overleg met de verzekeraar verstrekken wij de tarieven, een online aanvraagformulier en zorgen dat u direct, na invoer, verzekerd wordt. Efficiënt, snel en verzekerd van een solide verzekeraar.

Premie direct online

Algemeen vermogensschade

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheidEen beroepsaansprakelijkheids­verzekering voor advocaten waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid heeft betrekking op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering. Vaak is er nog een premie nodig voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Belangrijk bij het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een verzekeringshiaat tot gevolg hebben.

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheid

Verzekeraars en premies

HDI verzekeringselementen

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Voorbeelden aansprakelijkheid

(meer…)

Aansprakelijkheid
Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekeringBestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Een zinvolle polis …?

Maar is het een zinvolle verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijkheid premies stichting/verenigingen
(meer…)

Aansprakelijkheid