Archief van "Aansprakelijkheid"

Advocatenkantoor verzekeren 2019 premies

Een advocatenkantoor verzekeren kan eenvoudig en snel. Een verzekering zorgt dat imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim goed verzekerd is. De premieverschillen tussen de verzekeraars zijn klein maar let vooral op de deskundigheid van de verzekeraars die een advocatenkantoor verzekeren.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Omschrijving advocatenkantoor verzekeren

Advocatenkantoor verzekerenEen beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico van een advocatenkantoor verzekeren gaat, zorgt voor een verzekering van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het advocatenkantoor verzekeren van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat voorbeelden

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen; een advocatenkantoor verzekeren voor dit risico is cruciaal.
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een UK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;

(meer…)

Aansprakelijkheid

Personeelsschade verzekering tips en premies 2019

Een personeelsschade verzekering is een onmisbare verzekering voor werkgevers. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan weliswaar voor extra dekking voor personeelsschade worden meeverzekerd. Ook kan er gekozen worden voor een zelfstandige personeelsschade verzekering met een complete verzekeringsdekking.

Laten we nog even eerst kijken naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u aansprakelijk bent voor schade aan zaken of letselschade dan keert de verzekeringsmaatschappij die schade uit.

Werknemersschade verzekering

Niet aansprakelijk?

Maar als u niet aansprakelijk bent? Dan kan een werknemer toch wel degelijk schade hebben. Bijvoorbeeld omdat het eigen schuld is waar u als werkgever niet aansprakelijk voor bent. Die verzekeringsmaatschappij zal dan dus ook niet uitkeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat doet de verzekeraar wel als de personeelsschade verzekering is meeverzekerd.

Wie zijn verzekerd op de personeelsschade verzekering

(meer…)

Aansprakelijkheid

Belastingadviseur aansprakelijkheid en verweer polis 2019

Belastingadviseur aansprakelijkheid verzekering. Wij beoordelen een belastingadviseur aansprakelijkheid verzekering en de verzekeraars op punten zoals premie, Eigen risico bedrag, poliskosten, schadeafhandeling, branche kennis en voorwaarden.
De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.

Verplicht verzekeren?

Veel beroepsverenigingen van belastingadviseurs en fiscalisten eisen een goede uitgebreide beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk aan de volgende verenigingen en federaties: (meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Accountant 2019

Beroepsaansprakelijkheid accountant verzekeren kan op een grondige maar gunstige manier online. beroepsaansprakelijkheid accountantDe Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. De polis voor de  beroepsaansprakelijkheid accountant is volgens de eisen van de NBA.

Dekking Beroepsaansprakelijkheid Accountant

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De juridische kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Verplichting NBA

(meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren 2019

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren is tegen redelijke voorwaarden doe te realiseren. Beroepsaansprakelijkheid administratiekantorenDe Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt het Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren een belangrijke stap.

Verplicht verzekeren

Een belangrijke beroepsvereniging is de NOAB. NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor (meer…)

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven

Het verzekeren van de specifieke en vaak complexe Aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven moet met grote aandacht gebeuren. Lokaal en internationaal. Bedrijven in de ICT-sector weten als geen ander dat technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijvenDit vraagt om flexibele aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven die eenvoudig en snel aangepast of uitgebreid kunnen worden. Een aantal verzekeraars en adviseur hebben specialisten in dienst en kennis, die thuis zijn in uw vakgebied en als geen ander weten met welke risico’s en uitdagingen u te maken heeft.

Slechts weinig verzekeraars in Nederland beschikken over aparte afdeling die zich volledig toeleggen op de aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven. Chubb, AIG en Hiscox zijn een paar van de speciale verzekeraars die deze risico goed kunnen beheersen.

Premies professionals

Voordelen speciale aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven

(meer…)

Aansprakelijkheid

CAR-verzekering premie bouw professioneel en particulier 2019

Het betalen van een CAR-verzekering premie voor de bouw bepaalt voor een gedeelte de prijs van de bouw. Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw betalen deze CAR-verzekering premie vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

CAR-verzekering premie

Wat is een CAR-verzekering?

car-verzekeringDe CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. De CAR-verzekering premie is dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking en premie van deze polis is vergelijkbaar met die van de CAR-verzekering premie en dekking. De CAR-verzekering is een ‘projectverzekering‘. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De CAR-verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben.

Doel van de CAR-verzekering

(meer…)

Aansprakelijkheid

Verzekering advocaat. Simpel en snel 2019 premies online

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Wijziging Voda 2019

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat is gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor de dekking van uw verzekering. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.

Artikel 6.24 Voda beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat 2019

 1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, voor zover de werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheid verzekering advocaat te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

Verhoogde dekking

Verder wordt in de gewijzigde toelichting op artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal twee maal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn bij uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.

NOvAA heeft een tool waarbij anoniem gecontroleerd kan worden of uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat voldoet aan de 2019 eisen.

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

(meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten en Belastingadviseurs

De verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van het beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dan ook sterk toe. Dat maakt de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten tot een onmisbare verzekering.

Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant

Verzekeringsdekking

Beroepsaansprakelijkheid FiscalistenDe verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten
  1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Belastingadviseurs Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio beroepsaansprakelijkheid fiscalisten

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Bijzonderheden

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken op een verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verplicht verzekeren?

Veel beroepsverenigingen van belastingadviseurs en fiscalisten eisen een goede uitgebreide beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk aan de volgende verenigingen en federaties:

 1. NFB
 2. NOB
 3. Register belastingadviseurs
 4. Nederlandse orde van Belastingadviseurs
 5. FBR
 6. Fiscalect
 7. College Belastingadviseurs (CB)

Jurisprudentie

Hoge Raad 2 februari 2001, Nederlandse Jurisprudentie 2002 nr. 379.

Een beheersmaatschappij heeft een optierecht voor een aantal aandelen in een BV. De beheermaatschappij maakt, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, geen gebruik van dit optierecht. Daardoor lijdt de beheermaatschappij schade, waarvoor zij haar belastingadviseur aansprakelijk stelt. Deze was betrokken bij het totstandkomen van het optierecht, alsmede bij de transactie ter gelegenheid waarvan het optierecht had kunnen worden uitgeoefend. De beheermaatschappij stelt zich op het standpunt dat de belastingadviseur de beheermaatschappij op de mogelijkheid het optierecht uit te oefenen, had moeten wijzen.
De Hoge Raad stelt voorop dat de gerechtigde tot een optie in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het tijdig inroepen daarvan. De belastingadviseur was dus niet verplicht om de beheermaatschappij te wijzen op het bestaan van het optierecht, te meer nu dat ook contractueel niet was afgesproken.
De Hoge Raad oordeelt dat er – buiten de contractuele afspreken om- eerst een verplichting voor de belastingadviseur had bestaan om te wijzen op het optierecht over het hoofd zag. Indien de belastingadviseur dán zou hebben nagelaten de beheermaatschappij op het bestaan van het optierecht te wijzen, zou hij een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Die omstandigheid heeft zich evenwel niet voorgedaan.

Premieberekening Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 2019

Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken is cruciaal om te zorgen dat er een NOvA en Voda geaccepteerde verzekering is. Financiële schade is verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

beroepsaansprakelijkheid advocatenDie schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheid advocaten van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheid advocaten HDI Global veel van de risico’s overneemt.

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 17 controles

Het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste controlepunten zijn;

 1. beroepsaansprakelijkheid advocatenIs de verzekerde som correct?
 2. Wat is de verzekerde beroep/rechtsgebied?
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld?
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico te hoog?
 7. Zijn er beperkende clausules bij schade?
 8. Hoe wordt omgegaan met eigen algemene voorwaarden?
 9. Is het inloop- en uitlooprisico verzekerd?
 10. Naverrekening op welke basis? Kantoor bezetting of omzet?
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden verzekerd?
 12. Acceptatie wijziging leveringsvoorwaarden?
 13. Wijziging rechtsvorm gevolgen?
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers acceptatie?
 15. Tussentijdse omzetstijging, omzetdaling verwerken?
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden goed aangetekend?
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc. juridisch akkoord?

Omschrijving beroepsaansprakelijkheid advocaten

(meer…)

Aansprakelijkheid