Aansprakelijkheid bestuurders schadevoorbeelden

bca verzekering
aansprakelijkheid bestuurders

Door (kennelijk) onbehoorlijk bestuur kunnen bestuurders en commissarissen schade toebrengen aan derden. Steeds vaker worden zij daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld. Deze aansprakelijkheid van bestuurders is continu in beweging en wordt steeds verder opgerekt door wetgeving en jurisprudentie.

Verzekeraars voor bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) in Nederland bieden oplossingen voor het aansprakelijkheidsrisico dat de bestuurder loopt bij het uitvoeren van zijn of haar taak. De nieuwe voorwaarden van de verzekeraars bieden voor bijna alle denkbare financiële aansprakelijkheidsrisico’s die de bestuurder in zijn of haar privé-vermogen loopt. Daarnaast biedt de polis bescherming in de vorm van rechtsbijstand voor een breed scala aan mogelijke acties tegen de bestuurder.

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Het aantal claims voor aansprakelijkheid bestuurders neemt elk jaar toe. Met onderstaande schadevoorbeelden en premies kunt u zich een beeld vormen van dit bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid risico.

Audio aansprakelijkheid bestuurders

Schadevoorbeelden

[Lees meer…] overAansprakelijkheid bestuurders schadevoorbeelden

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging 2021

Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging is de verzekering waar elk bestuur van een Vereniging de risico mee kan beperken.  Worden bestuurders van Vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan zijn de kosten van verweer en de schadevergoeding verzekerd. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd 

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Algemene informatie Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering vereniging

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Met de Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging zijn bestuurders en toezichthouders van Vereniging en uitgebreid verzekerd voor de risico’s die zij lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen. Dit kan zijn door het onbevoegd handelen van een bestuurder bij het tekenen van een overeenkomst waardoor een Vereniging schade lijdt. De bestuurder wordt verweten ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld.

Met de Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging biedt de verzekeraar Verenigingen ook de mogelijkheid om een standaard bestuurdersaansprakelijkheid verzekering af te sluiten. Het acceptatieproces is eenvoudig en snel tegen een zeer concurrerende premie en via een professionele aansprakelijkheidsverzekering adviseur.

Waarom Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging?

Er zijn verschillende redenen om een Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:

 1. Rechtspraak. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Toename in claims. Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij bestuurders en toezichthouders.
 3. Kosten van verweer. Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden en/of uw eigen organisatie. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen waar de Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging dekking voor geeft.

Verzekerd bedrag Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Een kleine organisatie kiest vaak voor een verzekerd bedrag tot € 500.000,- bij een Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering . Middelgrote organisaties kiezen in de regel een verzekerd bedrag tot € 2,5 miljoen. De grotere organisaties kiezen voor hogere verzekerde bedragen. Markel heeft mogelijkheden tot een verzekerd bedrag van € 15 miljoen.

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Premie bepalende factoren

De premie van een Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging is afhankelijk van meerdere factoren. Sommige factoren wegen zwaarder dan andere bij het bepalen van de premie. Zwaarwegende factoren zijn:

 1. Omvang van de organisatie waarbij Balanstotaal, eigen vermogen, baten en resultaat meespelen in de beoordeling en hoogte van de premie;
 2. Juridische structuur;
 3. Aard van de activiteiten;
 4. Eventuele deelnemingen.

Alternatieven Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Zie ook onze

Waarom Markel Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in Europa. Een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u in direct contact staat met deskundige juristen, advocaten en experts op het gebied van Bestuurdersaansprakelijkheid en dat u een adequate dekking heeft, die aansluit bij de zich snel ontwikkelende wetgeving en rechtspraak.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Welke risico’s en welke polissen?

 1. De Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt ervoor dat de Bestuurder niet persoonlijk financieel aansprakelijk kan worden gesteld.
 2. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij een gedekte schade. Ook zijn er ongevallenuitkeringen, ook bij uitjes of verkeer.
 3. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een buitenstaander schade dan is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering.

Schade Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij hulp biedt en snel uitbetaald. Vaak betekent schade dat er sprake is van een faillissement met de vele emotionele aspecten die daarbij horen. De verzekeraar zal het juridische aspect voor haar rekening nemen.

WBTR geeft strengere eisen voor bestuurders

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Meer info.

Faillissementsrisico en uitloop Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vereniging beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Controle polis op uitlooprisico

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop bestuurdersaansprakelijkheid clausule is kosteloos.

Uitsluitingen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Naast het risico van uitloop bestuurdersaansprakelijkheid zijn er situaties waarin vaak geen vergoeding wordt gegeven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 • Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 • Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 • Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Overige aansprakelijkheidsverzekeringen

Een BV, NV, stichting of vereniging heeft vrijwel altijd een Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering. De organisatie heeft echter veel meer verantwoordelijkheden. Op veel gebieden zijn er claims te verwachten als er schade door de organisatie wordt veroorzaakt. U kunt als bestuurder het ook kwalijk worden genomen, en vermoedelijk aansprakelijk worden gesteld als er een schadeclaim het faillissement veroorzaakt en dit faillissement door uw “nalaten”om het risico niet volwaardig af te dekken. Dat hoeft niet altijd via een verzekering maar kan ook door andere middelen die thuishoren bij een goede risicoanalyse. Hieronder hebben we, naast de hierboven genoemde Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging een opsomming in het kort van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s.

 • Algemene aansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen.
 • Productaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als een van uw producten schade veroorzaakt. Dit geldt ook voor producten die onder uw verantwoording worden geproduceerd (of in omloop zijn gebracht).
 • Werkgeversaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade: bedrijfsongevallen en beroepsziektes, ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.
 • Werknemersschadeverzekering. Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn niet onder de AVB verzekerd. Daarvoor is een aparte werknemersschadeverzekering (WSV) nodig.
 • Milieu-aansprakelijkheid. Als u schade veroorzaakt door plotselinge milieuverontreiniging, dan bent u standaard verzekerd voor schade aan personen. Schade aan spullen van anderen is alleen verzekerd bij luchtverontreiniging.

De vergelijking

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

De uitkomst van onze vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vereniging is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Een specialist bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

U bent meteen tevreden over de wijze waarop wij omgaan met de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Vereniging

Premie online overig

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders premie 2021

Wordt een bestuurder Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan is met deze Stichtingen aansprakelijkheid Bestuurders verzekering de bestuurder verzekerd de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd. Premie bestuurdersaansprakelijkheid verzekering stichtingen en verenigingen is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging [Lees meer…] overStichtingen aansprakelijkheid Bestuurders premie 2021

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement 2021

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico. Zie ook artikel van Veen Advocaten.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Verzekeringen-bestuurdersaansprakelijkheid-podcast-Doorneweerd.mp3
(Een gesproken uitleg over de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement.)

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop bestuurdersaansprakelijkheid clausule is kosteloos.

Uitsluitingen

[Lees meer…] overUitloop bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement 2021

11 pijnlijke voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zijn nuttig om eens te lezen en de grote lijnen van de risico’s te kennen. Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt immers elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

U kan hieronder de verschillende variaties lezen van bestuurdersaansprakelijkheid. Realiseer ook altijd de persoonlijke tragedies die soms als uitvloeisel zijn van de juridische trajecten.

1. Stichting Wonen – jaarrekeningen

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Stichting Wonen heeft in 2007 en 2008 geen jaarrekeningen opgemaakt. In 2009 is een nieuw bestuur benoemd. Het nieuw bestuur stelt de oude bestuurders aansprakelijk. De stichting stelt dat tussen 2006 en 2009 ongeveer een half miljoen aan haar vermogen is onttrokken. Overwegingen Rechtbank Het verwijt dat de stichting de oude bestuurders maakt, omvat dat er door hun tekortkoming geen administratie in de zin van artikel 2.10 BW aanwezig is. Dat er over 2007 en 2008 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt acht de rechtbank een tekortkoming van de bestuurders waarvan hen een ernstig verwijt valt te maken. Zij hebben immers de statuten naast zich neergelegd.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

2. Clubhuis – schoon grond verklaring

[Lees meer…] over11 pijnlijke voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid voor de juristerij

juristen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn voor advocaten of juristen niet verplicht maar geen enkele advocaat of jurist zal zonder een dergelijke polis zijn/haar werk durven te doen. De nadelen zijn te verstrekkend om zonder te kunnen werken. Zeker het voorrisico is een item om langer bij stil te staan.

Jurist premie berekenen online

Er is dus voor advocaten of juristen geen verplichting. Die verplichting kan natuurlijk wel aanwezig zijn vanuit de eisen die beroepsvereniging zoals de Nederlandse Orde van Advocaten stellen aan de leden.

Hieronder een overzicht van de elementen van bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die specifiek gemaakt is voor advocaten. Daar hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen zich ingespannen, tegen heel redelijke premies, een verzekering te maken voor advocaten die precies aansluit bij de wensen (en risico’s) die aanwezig zijn bij hun beroepsuitoefening.

Specialistenwerk dus zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten, curatoren en juristen. Een ruime dekking en toch een lage premie is nog niet zo makkelijk te vinden. we helpen er graag bij. Bij lees meer veel details rondom zo’n verzekering.

[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid voor de juristerij

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Een zinvolle polis …?

Maar is het een zinvolle Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

[Lees meer…] overBestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Is bestuurder aansprakelijk bij faillissement van een café?

Eind 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak waarbij de curator heeft geprobeerd de bestuurder van een café aansprakelijk te stellen. Deze uitspraak laat zien hoe een bestuurder genoodzaakt is op verschillende punten verweer te voeren. Is de bestuurder aansprakelijk voor het ontstane boedeltekort, ook wanneer deze zijn zaken niet op orde heeft? 

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Voorafgaand aan het faillissement

In november 2013 wordt een vennootschap opgericht waarin een café wordt geëxploiteerd. Ondanks dat er nog geen exploitatievergunning is gaat het café al open. Al vrij snel wordt het café gesloten wegens geluidsoverlast maar nadat de bewuste vergunning is verstrekt kan het café op 21 februari 2014 weer open. Het onderwerp ‘geluidsoverlast’ blijft op de agenda staan. De gemeente verricht nog enkele metingen en de kroegbaas ontkent dat de normen worden overschreden.

Naast de mogelijke geluidsovertredingen krijgt het café ook te maken met de afhandeling van een inbraak. Op 27 juni 2014 wordt er ingebroken. De verzekeraar weigert in eerste instantie om een uitkering te doen omdat het alarmsysteem niet was ingeschakeld. Gelukkig wordt een verdachte veroordeeld en een schadevergoeding toegekend.

De gemeente deelt op 24 juli 2014 mee dat naar aanleiding van bezwaren van omwonenden is besloten dat de vergunning wordt ingetrokken en de aanvraag om een exploitatievergunning alsnog wordt geweigerd. Toch blijkt uit rapportages van de politie dat het café voor bezoekers open blijft. Er wordt daarom bevolen het café vanaf 7 augustus 2014 voor onbepaalde tijd te sluiten.

Vervolgens wordt op 3 september het bedrijf op eigen verzoek failliet verklaard. 

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Persoonlijke hoofdelijke (privé) financiële bestuurder aansprakelijk

Als u bestuurder wordt bij een BV, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid bestuurders. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er een aansprakelijkheid bestuurders wordt gesteld.

Onbehoorlijk bestuur en aansprakelijk bestuurder

Op de een of andere manier zal een aansprakelijkstelling te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast wordt de aansprakelijk bestuurder ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Nog meer praktijkvoorbeelden waar bestuurder aansprakelijk is.

Bestuurders kunnen vermogend zijn dus een aantrekkelijke prooi voor curatoren. Zeer bekend zijn de aanspraken ingesteld tegen de bestuurders en commissarissen van supermarkten, banken en oliemaatschappijen.

 1. De B.V. YY staat in de startblokken om bedrijf XX over te nemen, maar merkte gelukkig nog op het laatste moment dat bedrijf X op de rand van een faillissement stond. De aandeelhouders van B.V. YY stellen haar bestuurder aansprakelijk voor de schade (enorme kosten gemoeid met de voorbereiding van de overname) die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurder een goed boekenonderzoek bij X had laten doen.
 2. De aankoop van een bedrijf dat in 2003 weer met een fors verlies ( € 15.000.000,–) werd verkocht werd de ondergang van het kopende bedrijf. Het bestuur en commissarissen worden door de curator beticht van onbehoorlijke taakvervulling. Eenvoudig werden de bestuurders in privé persoonlijk hoofdelijk aangesproken oor het tekort.
 3. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde twee bedrijven – de producent en de tussenhandelaar – wegens wanprestaties tot het betalen van schadevergoedingen. Omdat de bedrijven financieel aan de rand van de afgrond zaten kon het geld niet worden geïnd. De directeuren van de twee bedrijven werden persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 4. Een N.V. verweet haar commissarissen, hun verplichtingen tot het houden van toezicht op de directie en zelfs tot medebestuur niet te zijn nagekomen. Volgens de rechtbank kunnen commissarissen ook worden aangesproken, wanneer van wanbeleid van de directie niet is gebleken.
 5. De bewindvoerder van een in surséance van betaling verkerende bedrijf doet een onderzoek naar de handelwijze van het bestuur en commissarissen in de tijd toen de problemen ontstonden. Van belang zijn de handelingen van de bestuurders in de laatste drie jaar. Er moet immers niet alleen maar sprake zijn van onbehoorlijk handelen, ook moet het handelen het faillissement hebben veroorzaakt.
 6. Door het ontbreken van een behoorlijke administratie blijkt uit een arrest van de Hoge Raad kan niet alleen de directie, maar kunnen ook de commissarissen persoonlijk door de curator aansprakelijk worden gesteld.
 7. Een andere voorbeeld is dat boze kleine aandeelhouders stappen naar de rechter. De Ondernemingskamer acht de zaak een enquête waard en een onderzoekcommissie stelt een onderzoek in naar het beleid.
 8. Een commissaris bemoeit zich actief met het acquisitiebeleid van de onderneming en verliest daarbij de strikte scheiding van verantwoordelijkheden uit het oog, hetgeen blijkt uit de stukken in een rechtszitting, waardoor er een veel te hoge prijs voor een overname werd betaald, het verschil wordt gevorderd. De aansprakelijk bestuurder ontloopt de dans door een gedeeltelijke vergoeding te betalen. Bestuurdersaansprakelijkheid kan immers ook soms worden afgekocht.
 9. De advocaat stelt dat zijn cliënt met allerhande mooie woorden en toezeggingen aan het lijntje is gehouden en de toegezegde maatregelen niet uitvoert.
 10. De bestuurder wordt ook persoonlijk aansprakelijk gesteld aangezien hij zijn bedrijf verplichtingen laat aangaan die zij vervolgens niet nakomt.

De curator en het hof

Op dat moment komt de curator om de hoek kijken. Deze spreekt de bestuurder aan voor het boedeltekort uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zoals je misschien zou verwachten lijkt hij zich hierbij niet te richten op hetgeen hierboven kort is omschreven maar op schending van de administratieplicht.

Het hof overweegt dat het café diverse maatregelen heeft genomen om geluidshinder te voorkomen. Er zijn o.a. boxen verwijderd, isolatie aangelegd en er is een geluidssluis gemaakt. Deze maatregelen hadden weliswaar eerder genomen kunnen worden, maar dat nalaten houdt volgens het hof geen onbehoorlijke taakvervulling in. Dat er geen bezwaar is gemaakt tegen het intrekken van de exploitatievergunning heeft te maken met het feit dat er niet genoeg financiële middelen zijn om de juridische bijstand die hiervoor nodig is te betalen. Het niet-instellen van beroep tegen de intrekking van de vergunning levert tegen deze achtergrond geen onbehoorlijke taakvervulling op.

De curator probeert vervolgens alsnog aannemelijk te maken dat er sprake is kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Daarvoor voert hij onder meer aan dat de onderneming is gestart zonder vergunning, dat er geen debiteurenadministratie is bijgehouden en dat alarm was uitgeschakeld ten tijde van de inbraak. Het hof volgt de curator niet in zijn stellingen omdat de bestuurder naar het oordeel van het hof erin is geslaagd de aansprakelijk bestuurder te ontzenuwen van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Er was bijvoorbeeld zeer vaak sprake van vals alarm, zodat uitschakeling van het alarm, gedurende de reparatieopdracht, vereist was. De vorderingen van de curator worden dan ook afgewezen.

Conclusie

Hoewel de bestuurder van een failliete vennootschap bij schending van de administratieplicht mogelijk op achterstand staat in de procedure tegen de curator, hoeft dit nog allerminst tot aansprakelijkheid te leiden. Deze uitspraak laat mooi zien dat, wanneer de bestuurder erin slaagt om andere factoren aan te wijzen die tot het faillissement hebben geleid, hij alsnog aan aansprakelijkheid voor het boedeltekort zal kunnen weten te ontkomen.

Wat is dan het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nu de bestuurder niet aansprakelijk is vraagt u zich misschien af? Vergeet niet dat, ondanks dat een claim misschien ten onrechte wordt neergelegd, het aangesproken bedrijf zich wél moet verdedigen. Deze verweerkosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hiervoor ook dekking!

De hele uitspraak kunt u hier teruglezen.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premies en offertes

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video over bestuurdersaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Accountant afsluiten en premies online 2021

beroepsaansprakelijkheid accountant

Beroepsaansprakelijkheid accountant verzekeren kan op een grondige maar gunstige manier online. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Dekking beroepsaansprakelijkheid Accountant

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De juridische kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Beroepsaansprakelijkheid Accountant verplichting NBA

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze Beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid Accountant afsluiten en premies online 2021

Aansprakelijkheid AVG goed te verzekeren 2021 premies

De Aansprakelijkheid AVG en de verschillen tussen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. Bij de Aansprakelijkheid AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij de aansprakelijkheid AVG verzekering verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de Aansprakelijkheid AVG

Aansprakelijkheid AVG

U kan in een verwerkersovereenkomst de afspraken vastleggen tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactiviteit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een aansprakelijkheid AVG schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering?

[Lees meer…] overAansprakelijkheid AVG goed te verzekeren 2021 premies