Archief van "WGA ziektewet eigenrisicodrager"

WGA staartlasten 2019 uitleg en oplossingen

WGA StaartlastenEr is inmiddels een nieuwe gemoderniseerde Ziektewet. Voor bedrijven en verzekeringsmaatschappij zijn daarbij de bestaande arbeidsongeschikten van groot belang. Gelukkig is daar voor werkgevers een aantrekkelijke oplossing voor. De WGA staartlasten zijn dan e

WGA staartlasten

De overheid past de financieringswijze van de WGA staartlasten van (middel)grote werkgevers namelijk aan.

WGA Staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap van UWV naar een private verzekeraar een WGA-uitkering ontvangen, of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.

De aangekondigde maatregel maakt het voor alle werkgevers mogelijk om eigenrisicodrager te worden, zónder dat zij de bestaande en toekomstige WGA-lasten van zieke werknemers hoeven te financieren. We noemen dit ook wel ‘het achterlaten van de WGA staartlasten’.

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA in 3 minuten. Link en download

Achterlaten WGA staartlasten bij UWV

Het wetsvoorstel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is uiteraard bindend, maar in de praktijk blijkt dat over dit onderwerp verschillende interpretaties bestaan. Daarom zoomen we in dit artikel in op de WGA staartlasten en lichten we de letterlijke tekst uit het wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA hieronder toe.

Artikel 82 lid 1 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
’De eigenrisicodrager draagt met inachtneming van artikel 83 het risico van betaling van de WGA-uitkering aan de verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot hem in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet van toepassing is, alsmede het risico van betaling van de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, aan de rechthebbende of rechthebbenden, bedoeld in dat lid, indien die wachttijd is ingegaan op of na de dag waarop deze werkgever eigenrisicodrager werd.’

Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Periode WGA-risico

Een werkgever is voor maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor het WGA-risico. Deze periode gaat in vanaf de eerste toekenning van de WGA. Dit wordt ook wel de wachttijd voor de WIA genoemd. De verantwoordelijkheid geldt voor tijdelijke en vaste werknemers waarvan de eerste ziektedag tijdens het dienstverband lag, maar ook voor ZW-toekenningen die onder de Nawerking ZW vallen. Hieronder leest u daar meer over.

WGA Eigen Risico Drager

Nawerking van de Ziektewet (meer…)

WGA ziektewet eigenrisicodrager

Voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA 2019

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA in 3 minuten. Link en download

Algemeen

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Is het risico dat uw werknemers een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. (Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betaalt UWV deze uitkering.)

Techniek

Wordt u eigenrisicodrager voor de WGA, in dat geval betaalt u alleen de basispremie. Als u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA wordt, dan betaalt UWV verder de uitkeringen van uw (ex-)werknemers die al een WGA-uitkering hebben. UWV neemt ook de re-integratie van deze (ex-)werknemers van u over.

Als ná uw overstap een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Ook worden wij verantwoordelijk voor de re-integratie. U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden maar er zijn voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA .

Welke premies worden door werkgever betaald?

Werkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten:

 1. de gedifferentieerde premie WGA-vast
 2. de gedifferentieerde premie WGA-flex
 3. de gedifferentieerde premie ZW-flex

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor een werkgever eigenrisicodrager is, is de gedifferentieerde premie 0%. De berekeningswijze is voor elk van de drie gedifferentieerde premies gelijk.

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA zijn echter belangrijk om goed te realiseren voordat er een wijziging wordt aangebracht in de wijze van verzekeren; via UWV of verzekeraar. De financiële voordelen kunnen groot zijn maar soms kan het ook negatief uitpakken.

Voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA?

 1. Verzekeraars zijn proactief en eerder betrokken op verzuim- en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Soms is de combinatie met een verzuimverzekering ook handig. De verzekeraar is dan al vroeg betrokken bij de zieke. Het UWV wordt pas geïnformeerd met de 42-weeksmelding, maar komt uiteindelijk pas na twee jaar in actie. Een verzekeraar (en dus de werkgever) heeft meer grip op het verzuim;
 2. Bij verzekeraars is een sterke concurrentie, waardoor de verzekeraar snel wordt “afgestraft” als de kwaliteit van de dienstverlening achterblijft. Een verzekeraar voelt daarom meer de noodzaak tot innovatief te zijn en zoekt naar het verhogen van de effectiviteit;
 3. Het UWV heeft geen financieel belang bij het beperken van schade. Als een verzekeraar ziet dat er mogelijke schade ontstaat, heeft hij een direct belang bij het voorkomen of beperken van de instroom in WGA;
 4. Verzekeraars leveren meer maatwerk door middel van bijvoorbeeld polisvoorwaarden, re-integratie en brancheoplossingen;
 5. Het UWV is gericht op werknemers; Maar een werkgever is klant bij een verzekeraar. En voor verzekeraars geldt wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
 6. Verzekeraars ondersteunen actief bij regres (het verhalen van de schade bij de veroorzaker) en het aanvragen herbeoordeling;
 7. Verzekeraars hebben bewezen succesvoller te zijn in re-integratie.
 8. Het UWV systeem is gebaseerd op solidariteit. Je betaalt daarmee ook voor werkgevers welke minder grip hebben op verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 9. Premiestabiliteit bij een verzekeraar biedt rust in de Winst- en Verliesrekening;
 10. Bij verschillende verzekeraars betaalt de werkgever geen premie als er geen risico is. Bij het UWV betaalt een werkgever altijd premie, zowel voor “Vast” als voor “Flex”;
 11. Combinatie van oplossingen geeft volumekorting = voordeel werkgever;
 12. Wat vindt de werkgever belangrijk? Persoonlijk contact of communicatie (alleen) via de digitale weg (Digipoort UWV), zeker als hij wil weten hoe het met (de behandeling van het dossier van) zijn arbeidsongeschikte werknemer is?
 13. Flexibiliteit bij een verzekeraar: bestaande contracten zijn per maand opzegbaar (gedragscode geïnformeerde verlenging), dan wel bij ( en bloc) premieverhoging van 25% of meer. Bij het UWV kun je 1x per 3 jaar weg (antiduiventilmaatregel);
 14. De 42-e weekmelding: als een ziekmelding de 42e week bereikt, dient een werkgever deze aan het UWV te melden.
  Een substantieel deel (circa 25 procent) van de 42 weken zieke werknemers vraagt een jaar later een WIA- uitkering aan. Bij een negatieve beoordeling van de re-integratie-inspanningen wordt de WIA-beoordeling opgeschort. De loondoorbetalingsplicht loopt dan door totdat wél voldoende inspanningen zijn verricht. Het tijdig inzetten van op werkhervatting gerichte acties is dus van groot belang.
 15. Verzekeraars nemen tijdig en passend maatregelen.Het tijdig kunnen inzetten van de op werkhervatting gerichte acties was/is voor verzekeraars de belangrijkste reden om werkgevers volgens de polisvoorwaarden van de collectieve WIA-verzekering en WGA Eigen Risicoverzekering te verplichten een schademelding rond de 42e ziekteweek aan de verzekeraars te doen. Zo blijft de werknemer in beeld. De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA komen dan duidelijk naar voren.
WGA ziektewet eigenrisicodrager

Ziektewet werknemers duidelijk uitgelegd

Ziektewet werknemersDe verwarring over de benaming Ziektewet werknemers en verzuim werknemers is groot. De oorzaak is de wetgeving rondom loondoorbetaling bij ziekte die steeds ingewikkelder is geworden door de eindeloze stroom aan wetswijzigingen. Ook bij grote bedrijven met eigen HR afdelingen blijkt ons vaak dat de specifieke deskundig, of afwezig is, of niet meer uptodate. Zeker door de laatste wijzigingen rondom de WGA eigen risicodragerschap en de Ziektewet eigenrisicodragerschap zien we bij ziektewet werknemers veel ondernemers afhaken. Het is daarom goed om eens een aantal aspecten de komende weken er uit te lichten.

Er zijn veel verschillende soorten werknemers. Hieronder een drietal verschillende groepen.

WGA ziektewet eigenrisicodrager

42e-weeksmelding bij een zieke werknemer

42e-weeksmelding is in een verzuimdossier voor een werkgever een belangrijke stap om te nemen.

Doel 42e-weeksmelding

Als uw werknemer ziek is, werkt u samen met de bedrijfsarts of de bedrijfsarts om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uw bedrijfsarts of arbodienst maakt binnen 6 weken een Probleemanalyse en een Plan van aanpak. UWV en de WGA verzekeraar houdt zich tijdens de re-integratie op de achtergrond. Zij willen alleen weten dát uw werknemer ziek is.

Dat geeft u aan hen door met een zogenaamde 42e-weeksmelding.

Diverse ziekte periodes

Is uw werknemer meer periodes kort na elkaar ziek geweest? Dan kunt u deze periodes soms bij elkaar optellen om tot de 42e-weeksmelding te komen. Dit geldt als de werknemer tussendoor korter dan 4 weken helemaal beter was. De 1e ziektedag kan dus al langer dan 42 weken geleden zijn.
Is uw werknemer vier weken of langer helemaal beter geweest? Dan begint periode tot de 42e-weeksmelding opnieuw.

Opschorten WIA beoordeling

Ongeveer 25 procent van de werknemers die 42 weken ziek zijn, vraagt een jaar later een WIA-uitkering aan. Bij een negatieve beoordeling van de re-integratie-inspanningen wordt de WIA-beoordeling opgeschort.
De 42e-weeksmelding is dus cruciaal in elk verzuimdossier.

42e-weeksmeldingLet op. WGA-verzekeraars die ook de loondoorbetalingsverplichting met een verzuimverzekering hebben verzekerd, zijn meestal wel attent genoeg om intern die 42-weeksmelding te verzorgen. Verzuim offerte aanvragen

Verplichte melding aan verzekeraars

Maar als de WGA verzekeraar verder niet betrokken is bij het verzuim dossier dan ontbreekt die informatie en is er financieel een probleem als de werknemer onverhoopt een WIA uitkering toegekend krijgt door het UWV. Het tijdig kunnen inzetten van op werkhervatting gerichte acties was voor verzekeraars de belangrijkste reden om werkgevers volgens de polisvoorwaarden van de collectieve WIA-verzekering en WGA Eigen Risico-verzekering te verplichten een 42-weeksmelding schademelding rond de 42e ziekteweek aan de verzekeraars te doen.

WGA ziektewet eigenrisicodrager

Wat is een oproepkracht?

oproepEigenlijk zijn oproepkrachten meer een containerbegrip voor werknemers die een ‘losse’ arbeidsrelatie hebben met een werkgever.

WGA – Wat is een oproepkracht?

Voorbeelden daarvan zijn het nul-urencontract en het minimum/maximum-contract. De ziektewetpremie kan op de werkgever worden verhaald door het UWV. Deze groep vormt natuurlijk ook een bijzondere groep voor de WGA eigenrisicodragers en de Ziektewet.

Ziekteverzuim oproepkrachten 19 antwoorden FAQ

Maar wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst volgens de UWV?

 1. men is verplicht om de arbeid zelf te verrichten
 2. er is een gezagsverhouding tot de werkgever
 3. Loon wordt uitbetaald aan de werknemer

Dit betekent dat wanneer een oproepkracht ziek uit dienst gaat, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek wordt (nawerking van de Ziektewet), UWV nagaat of er sprake is geweest van een arbeidsverhouding. Dan zal het UWV de premie bij de werkgever verhalen.

Ook voor oproepkrachten met een voorovereenkomst (oproepkrachten met een voorovereenkomst zijn niet verplicht aan een oproep gehoor te geven), geldt dit. Als een werknemer, die een voorovereenkomst heeft, ziek wordt tijdens de oproepperiode, heeft hij tot het einde van die periode recht op loondoorbetaling. Mocht hij ziek blijven na het aflopen van de oproepperiode, dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering.

Op welke wijze wordt het aantal uren berekend?

Er zijn immers niet vaak vaste uren bij een oproepcontract. Er kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag wat het aantal uren is waarover de Ziektewetuitkering berekend moet worden. Wettelijk is bepaald dat er wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding.

WGA Eigen Risico Drager

WGA ziektewet eigenrisicodrager

Onderzoeksplicht bij inlooprisico WGA eigenrisicodrager

pen en papierDe eigenrisicodrager loopt kans dat hij van een WGA-uitkering moet betalen aan een werknemer, die op de eerste dag van de wachttijd voor de uitkering bij hem in dienstbetrekking werkte. Dat geldt ook als de wachttijd is ingegaan voor de dag waarop de werkgever eigenrisicodrager werd.

Een werkgever was het niet eens met de beslissing van het UWV om de WGA-uitkering bij hem te verhalen die een vroegere werkneemster ontving. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid was het dienstverband met de werkneemster maart 2009 geëindigd. Het UWV weigerde de gevraagde uitkering toe te kennen. Het tegen dat besluit ingestelde bezwaar en beroep van de werkneemster werden ongegrond verklaard. Nadat de werkneemster zich in oktober 2009 weer ziek had gemeld, werd haar een WGA-uitkering toegekend. Volgens de werkgever moest de dag van de nieuwe ziekmelding als eerste dag van de wachttijd worden aangemerkt. Dat zou betekenen dat verhaal op de werkgever niet mogelijk was, omdat de werkneemster toen niet meer bij hem in dienst was.

Dat werd een financieel pijnlijke foute inschatting.

Een verzekeringsarts van het UWV stelde vast dat de nieuwe ziekmelding dezelfde oorzaak had als haar eerdere arbeidsongeschiktheid. De Centrale Raad van Beroep merkt op dat de werkgever bij het aanvragen van het eigenrisicodragerschap een eigen onderzoeksplicht had. Aan de hand van dat onderzoek had de werkgever kunnen weten dat hij een inlooprisico liep ten aanzien van zijn vroegere werkneemster.

Een werkgever, die eigenrisicodrager wordt voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), moet dus rekening houden met het inlooprisico.

WGA ziektewet eigenrisicodrager

UWV werkgeverspremies WGA en Ziektewet 2017

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren ontwikkelen zich volgens verwachting. UWV heeft de gemiddelde premie van de WGA-verzekering voor 2017 ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld. Als gevolg van wetswijzigingen die per 1 januari 2017 ingaan verwacht UWV een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA.

UWV Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 Doorneweerd (Download PDF)

De gedifferentieerde premies WGA en ZW wijzigen in beperkte mate. De ZW-premie heeft 3 jaar na de introductie in 2014 zijn structurele niveau bereikt. Dat betekent dat het gemiddelde premieniveau nog in geringe mate zal fluctueren. In 2017 daalt het gemiddelde premiepercentage licht met 0,01 procentpunt (van 0,36 procent in 2016 naar 0,35 procent in 2017). De gedifferentieerde premie WGA heeft zijn structurele niveau nog niet bereikt, vanwege de gemiddeld langere duur van de WGA-uitkeringen. Om die reden stijgt het gemiddelde percentage met 0,03-procentpunt (van 0,71 procent in 2016 naar 0,74 procent in 2017).
Op uwv.nl/premiewijzer kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premies WGA en ZW voor 2017 zelf uitrekenen. (meer…)

WGA ziektewet eigenrisicodrager

Benadelingshandelingen door zieke werknemers

TPI078T0ISEen werkgever kan eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet en de WGA. Dat is voor bedrijven een prima mogelijkheid om meer invloed te hebben bij ziekte van een werknemer. Die Ziektewet wordt uitgevoerd door de UWV. Als een werknemer echter een handeling uitvoert die nadelig is voor het traject dan mag de uitkering worden geweigerd. Dit heet een zogenaamd benadelingshandeling. Dat moet voorkomen dat er een onnodig beroep gedaan wordt op Ziektewet: Een arbeidsongeschikte werknemer die recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, dient alles te doen of na te laten om te voorkomen dat hij zijn recht op loon ‘inwisselt’ voor een Ziektewetuitkering.

De vraag was echter of een ex-werkgever ook als eigenrisicodrager ook een beroep kan doen op een benadelingshandeling en op die manier kan bewerkstelligen dat een gewezen werknemer geen uitkering krijgt. Want als de betreffende werknemer geen recht op een uitkering dan heeft de ex-werkgever als Eigenrisicodrager ook geen kosten.

De rechter heeft, na een klacht van de UWV, de ex-werkgever gelijk gegeven. De ex-werkgever kan aan UWV vragen een Ziektewet-uitkering van een gewezen werknemer te weigeren wanneer die werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een benadelingshandeling. Dat kan een ZW- en WGA eigenrisicodrager veel geld opleveren.

Zo blijkt maar weer dat zelf invloed houden op de zieke werknemer (en later een eventuele WGA-er) financieel gunstig kan uitpakken. Samen met de rechtsbijstandsvoorziening die veelal gekoppeld is aan het eigenrisicodragerschap levert juridisch ingaan tegen een UWV beslissing al snel een flink financieel voordeel op.

Informatie pagina WGA

 

WGA ziektewet eigenrisicodrager

Terugkeerpremie publieke bestel UWV

Vanaf 2017 wordt de premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV, gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Dit zijn de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap, de zogenoemde ‘terugkeerpremie‘.

Houdt dus bij uw overweging privaat verzekeren of publiek bij UWV rekening met het feit dat een WGA-eigenrisicodrager die vanaf 2017 terugkeert naar het publiek bestel, niet meer automatisch vier jaar lang het minimale premiepercentage betaalt. Het premiedeel ZW-flex zal volgens de Belastingdienst in de 2 kalenderjaren na het einde van het eigenrisicodragerschap de helft zijn van de sectorale premie ZW-flex die geldt voor de sector waarbinnen de werkgever valt. Als UWV een hogere premie kan vaststellen op basis van een eerdere periode waarin de werkgever geen eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is geweest, dan geldt deze hogere premie.

Los van een goed verzuimbeleid en management blijft dus nauwkeurig calculeren een methode om steeds slim de juiste keuzes te maken.

Let ook op dat in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) een anti-duiventilmaatregel is opgenomen. Deze houdt in dat toestemming voor eigenrisicodragen niet wordt verleend gedurende drie jaren nadat het door de werkgever zelf dragen van het WGA-risico is beëindigd. Dus terug naar het UWV betekent weer 3 jaren bij het UWV. En in de jaren 2017 e.v. jaren zal de premie dus gebaseerd worden op de WGA-instroom. Een verzekeraar kan dan wellicht toch een betere optie zijn als zowel de Ziektewet en WGA premies redelijk zijn en de voorwaarden gunstig genoeg. Een premieopgave kan via deze WGA-en Ziektewet offerteaanvraagpagina

WGA ziektewet eigenrisicodrager

Gedifferentieerde WGA premie, een stil bedrijfsrisico

uwv gedefferentieerde wga premiesWerkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten:

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor een werkgever eigenrisicodrager is, is de gedifferentieerde premie 0%. De berekeningswijze is voor elk van de drie gedifferentieerde premies gelijk.

Grens groot/middelgroot/klein

Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootte-klasses:  kleine werkgevers  middelgrote werkgevers  grote werkgevers De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Een werkgever wordt aangemerkt als ‘groot’, indien hij een loonsom heeft van > 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland. Bij een loonsom van ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer wordt een werkgever beschouwd als ‘klein’. Indien de loonsom > 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever aangemerkt als ‘middelgroot’. Voor de premievaststelling van jaar t wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar t-2. Dit betekent dat UWV bij de premievaststelling van het jaar 2016 kijkt naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2014. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. In 2014 steeg het premieplichtige loon van € 31.400 naar € 31.900.

Gedifferentieerde premie

Bij de berekeningswijze van de drie gedifferentieerde premies voor een individuele werkgever is in eerste instantie de werkgeversgrootte leidend. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies voor deze premiecomponenten. Voor grote werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan de individuele premie. Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie.

gedfifferentieerde wga premie

Bij de berekening zijn dus twee premies van belang: de sectoraal bepaalde premie, voor kleine en middelgrote werkgevers, en de individueel bepaalde premie, voor middelgrote en grote werkgevers.

Sectoraal bepaalde premie (meer…)

WGA ziektewet eigenrisicodrager