Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2020

Twee jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen, is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is (meer dan 15 man) knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te piepen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Maximeren verzuimkosten met Stop Loss

Stop Loss verzuimverzekering

De Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. De dekking van een verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen. De Stop Loss verzekering is met name bedoeld voor bedrijven met meer minimaal 15-50 werknemers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Maximale kosten

Door het afsluiten van een Stop Loss verzuimverzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekte verzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende onkosten voor verzuim.

De Stop Loss verzuimverzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige onkosten voor ziekte verzuim heeft en er alleen voor wil zorgen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee bij een Stop Loss verzuimverzekering. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed.

Verzuimverzekeringen offertes

De samenstelling van de Stop Loss verzuimverzekering

[Lees meer…] overStop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2020

WIA excedent verzekering 2020 premie uitgeplozen

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. WIA excedent verzekeringWant met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

 • zijn er voor medewerkers met een hoog inkomen (boven maximale SV loon) bij arbeidsongeschiktheid beschermd moeten worden tegen een grote inkomensterugval
 • zorgt dat medewerkers de aanvulling bij alle soorten WIA-uitkeringen ontvangen;
 • regelt bij arbeidsongeschiktheid voor een intensieve ondersteuning bij de re-integratie.

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

[Lees meer…] overWIA excedent verzekering 2020 premie uitgeplozen

Winkel personeel ziekteverzuim 2020 premies

Het winkel personeel ziekteverzuim is een zorg voor elke ondernemer. Het komt altijd ongelegen, kost handen vol geld en zorgt voor onderlinge problemen. Dat is niet te vermijden maar wel flink te beperken. Zowel de kosten kunnen in de hand worden gehouden en dat komt de sfeer ten goede. Hieronder tips en veel informatie over het winkel personeel ziekteverzuim. Gewoon praktische hulp en ideeën.

Audio winkel personeel ziekteverzuim

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

Winkel personeel ziekteverzuim

Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke onderneming bij winkel werknemers ziekteverzuim. Dat risico kan voor veel ondernemers een enorme schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim verzekeringen. Wees erop attent dat winkel personeel ziekteverzuim bij oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden. Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Pakket winkelverzekeringen

Elke winkel heeft een scala aan verzekeringen nodig. Natuurlijk voor Winkel werknemers ziekteverzuim polis maar ook bedrijfsaansprakelijkheid, inventaris, goederen, huurdersbelang. U vraagt deze hier aan of via onderstaande link.

Rechtsbijstand rondom winkelpersoneel

winkel personeel ziekteverzuim

Overigens denk ook even aan de kosten van rechtsbijstand bij conflicten rondom winkel personeel ziekteverzuim. “Ik heb een eigen jurist” klinkt natuurlijk goed maar is toch vaak een vriendje of kennis die met een vrijblijvend advies een richting aan kan geven. Een volwaardige rechtsbijstandspolis kost weinig (online premies) en de extra diensten zijn.

 1. arbeidscontracten analyseren,
 2. controleren betrouwbaarheid leveranciers,
 3. aansprakelijkheidsstellingen maken

Realiseer dat bij winkel werknemers ziekte verzuim er natuurlijk financiële gevolgen zijn maar dat ziek personeel ook zelf een rechtsbijstandsverzekering kan hebben en, als er volgens dat personeelslid reden voor is, er juridische acties op de hoek liggen. Een eigen bedrijfsrechtsbijstand verzekeraar is dan wel zo plezierig.

Tijdelijke of uitzendkrachten

Tijdelijke medewerkers, oproepkrachten, stagiaires en familieleden werken voor u en onder uw verantwoording. Best handig als ook dit winkel personeel ziekteverzuim meeverzekerd wordt op verschillende verzekeringen. Denk aan verzuimverzekering, ongevallenpolissen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor het winkelpersoneel. De financiële gevolgen voor elke ondernemen zijn groot. Natuurlijk de loondoorbetalingsverplichting maar ook vervanging en verhoging van toekomstige premies. Ook via de UWV is er veel informatie te vinden over dit ziekteverzuim.

Winkel personeel ziekteverzuim protocollen

Extra werknemers zorgen voor veel voorzieningen zoals de juiste ziekteverzuim protocollen. U kunt bij ons een gratis concept verzuim protocol aanvragen. Even een emailtje met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij zenden u deze (.doc) zonder kosten toe. winkel personeel ziekteverzuim kan goed onder controle worden gehouden met een helder en duidelijk ziekteprotocol. Plezier voor de werkgever maar ook de werknemer.

Ziekteverzuim door stress

De verzuimverzekering maakt natuurlijk geen verschil tussen psychische en fysieke klachten. gelukkig is in Nederland beiden een legitieme reden om ziek te zijn. Veel personeel valt uit vanwege de werkdruk. Niet altijd doordat de “baas” onredelijke eisen stelt maar ook vaak door veeleisende klanten. Hier een vervelend filmpje waar de scènes ook met andere ogen kunnen worden bekeken en de “gespeelde” klant zichtbaar de oorzaak zal zijn van stress bij het personeel.

Premieberekening online

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen
Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening DAS
Verzuimverzekeringen offertes

Loondoorbetaling bij ziekte in 11 stappen.

Loondoorbetaling bij ziekte blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Hieronder vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen.

Verzuimverzekeringen offertes

Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Zie hierna.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Audio

Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.

Loondoorbetaling bij ziekte na een jaar

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

Er zal dan in veel gevallen een verbreking van het dienstverband plaatsvinden. Er is dan dus geen sprake meer van  loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer komt dan in de WIA terecht. Daarbij zijn er flinke verschillen tussen werknemers met een inkomen tot de loongrens (ongeveer 50 mille) en die daarboven. Hier vindt u meer informatie. De gevolgen voor de werkgever zullen echter ook daarna nog merkbaar zijn. Lees hiervoor de informatie over de WGA.

Verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 1. Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Zodra de werknemer is hersteld moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 4. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle.
 5. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 6. De werknemer is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Tips voor een goed loondoorbetaling bij ziekte

[Lees meer…] overLoondoorbetaling bij ziekte in 11 stappen.

Zieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken, verzuim van de zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid. Dit komt regelmatig voor en dit is een lastig dilemma. De oorzaak van het verzuim ligt immers buiten de werksfeer en de werknemer heeft zelf geen medische beperkingen. Wat kan en moet ik doen als werkgever? Lees ook ons artikel over ziekte oproepkrachten.

Hoewel de werknemer zelf geen medische beperkingen heeft, kan hij of zij door de situatie wel verminderd belastbaar zijn. Het oordeel van de bedrijfsarts is daarbij belangrijk: is een werknemer ten gevolge van de situatie (deels) arbeidsongeschikt of niet? Een re-integratie bedrijf kan beide partijen in een dergelijk geval begeleiden door goede afspraken te maken met betrekking tot de werksituatie, waardoor de werknemer ruimte ervaart om de privésituatie op orde te brengen en op een goede manier het werk kan hervatten.

Voorbeeld zieke werknemer

De echtgenote van een 39-jarige makelaar wordt getroffen door een ernstige hersenbloeding. Zij wordt opgenomen in het ziekenhuis en laat haar man met hun twee kinderen van 5 en 7 jaar ontredderd achter. Dit gebeurt in het weekend. Maandag belt de makelaar zijn werkgever, deze geeft hem de ruimte om de eerste schok op te vangen. De werkgever maakt zich intussen wel zorgen: allereerst om het welzijn van zijn zieke werknemer en zijn gezin, maar ook om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering. Het betreft hier een kleine onderneming waarin de werkzaamheden van de makelaar niet zondermeer overgenomen kunnen worden. De verzekeringsadviseur adviseert de werkgever direct contact op met een re-integratie bedrijf.

Arbodiensten en re-integratie diensten adviseren werkgevers een onderscheid te maken tussen

[Lees meer…] overZieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Ziekte verzuim oproepkrachten 19 FAQ’s

Ziekte verzuim oproepkrachten blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Soms moet het loon worden doorbetaald, soms kan een oproepkracht zich melden bij het UWV. Hieronder  vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen.

Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzuim oproepkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op.

Lees ook ons artikel over Zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid

Verzuimverzekeringen offertes

Basis verplichting bij ziekte verzuim oproepkrachten?

Ziekte verzuim oproepkrachten

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel komt voor 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Dat kan ook gelden bij Ziekte verzuim oproepkrachten. Controleer dus eerst de CAO van uw bedrijfstak.

[Lees meer…] overZiekte verzuim oproepkrachten 19 FAQ’s

DGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte DGA

De DGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Anders dan bij de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen speelt de gezagsverhouding geen rol. Van belang is slechts of arbeid wordt verricht en of daarvoor loon wordt betaald.

Is er een DGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van diezelfde DGA? DGA pensioenOftewel valt de DGA’s net als werknemers onder de sociale werknemers verzekeringen vallen en recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. De DGA is immers aan de ene kant eigen baas, maar aan de andere kant is de DGA werknemer bij de eigen BV.

Laten we de hoofdregels nog eens op een rij gezet.

Werknemersverzekeringen en de DGA loondoorbetalingsverplichting

De DGA is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als in een dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de eigen BV. Het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de DGA tegen een vergoeding arbeid voor de BV verricht, is daarbij niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en de DGA. Van een gezagsverhouding is geen sprake als de DGA het eigen ontslag kan tegenhouden.

[Lees meer…] overDGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte DGA

Is het ZZP of ZZP? “Zelfstandige Zonder Polis” of “Zonder Problemen”

Een audio uitleg over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers.
Is het een “Zelfstandige Zonder Polis” of een “Zelfstandige Zonder Problemen“?
Aantekeningen en offerteaanvraag via Lees meer

[Lees meer…] overIs het ZZP of ZZP? “Zelfstandige Zonder Polis” of “Zonder Problemen”

Stop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De Stop Loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Gedurende 2 jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te klagen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Stop loss verzekering voor welke werkgevers?

Stop Loss verzekering

Deze Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. In het algemeen zien we dat het soms bij werkgevers vanaf 25 fulltime werknemers een gunstige optie kan zijn. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij. De dekking van deze bijzondere verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen.

Stop loss verzekering budgeteren

[Lees meer…] overStop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

17 broodfonds nadelen

Hieronder de 17 broodfonds nadelen. Naast het Broodfonds zijn er overigens meer organisaties zoals het Voorzieningenfonds die zich richten op het aanbieden van ziekte voorzieningen voor zelfstandigen. De voordelen van broodfondsen kunt u ondermeer hier vinden. Alle voordelen zijn tevens terug te vinden op de respectievelijke pagina’s van organisaties die broodfondsen verkopen.

Broodfonds nadelen

Een broodfonds is kleine vereniging van ondernemers met veel sociale onderlinge kenmerken. U wordt als ondernemer bijna altijd geaccepteerd. Het wordt ook weleens betiteld als een schenkkring.

Het broodfonds keert uit als een deelnemer zelf vindt dat hij/zij door ziekte een financiële ondersteuning nodig heeft van de andere ondernemers. Er is alleen een schenking bij kortlopende ziekte (maximaal 2 jaar). Daarna stopt de hulp van de andere ondernemers.

De 17 broodfonds nadelen

[Lees meer…] over17 broodfonds nadelen