Archief van "Ziekte en arbeidsongeschiktheid"

Ziekte verzuim oproepkrachten 19 FAQ’s

Ziekte verzuim oproepkrachten blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Soms moet het loon worden doorbetaald, soms kan een oproepkracht zich melden bij het UWV. Hieronder  vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen.

Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzuim oproepkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op.

Lees ook ons artikel over Zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid

Verzuimverzekeringen offertes

De basis verplichting voor de werkgever?

Ziekte verzuim oproepkrachten

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel komt voor 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Dat kan ook gelden bij Ziekte verzuim oproepkrachten. Controleer dus eerst de CAO van uw bedrijfstak.

(meer…)
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

DGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte DGA

De DGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Anders dan bij de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen speelt de gezagsverhouding geen rol. Van belang is slechts of arbeid wordt verricht en of daarvoor loon wordt betaald.

Is er een DGA loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van diezelfde DGA? DGA pensioenOftewel valt de DGA’s net als werknemers onder de sociale werknemers verzekeringen vallen en recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. De DGA is immers aan de ene kant eigen baas, maar aan de andere kant is de DGA werknemer bij de eigen BV.

Laten we de hoofdregels nog eens op een rij gezet.

Werknemersverzekeringen en de DGA loondoorbetalingsverplichting

De DGA is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als in een dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de eigen BV. Het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de DGA tegen een vergoeding arbeid voor de BV verricht, is daarbij niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en de DGA. Van een gezagsverhouding is geen sprake als de DGA het eigen ontslag kan tegenhouden.

(meer…)
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

WIA excedent verzekering 2019 premie uitgeplozen

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. WIA excedent verzekeringWant met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Is het ZZP of ZZP? “Zelfstandige Zonder Polis” of “Zonder Problemen”

Een audio uitleg over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers.
Is het een “Zelfstandige Zonder Polis” of een “Zelfstandige Zonder Problemen“?
Aantekeningen en offerteaanvraag via Lees meer

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Reacties uitgeschakeld voor Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2020

Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2020

Twee jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen, is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is (meer dan 15 man) knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te piepen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Maximeren verzuimkosten met Stop Loss

Stop Loss verzuimverzekering

De Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. De dekking van een verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen. De Stop Loss verzekering is met name bedoeld voor bedrijven met meer minimaal 15-50 werknemers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Maximale kosten

Door het afsluiten van een Stop Loss verzuimverzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekte verzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende onkosten voor verzuim.

De Stop Loss verzuimverzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige onkosten voor ziekte verzuim heeft en er alleen voor wil zorgen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee bij een Stop Loss verzuimverzekering. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed.

Verzuimverzekeringen offertes

De samenstelling van de Stop Loss verzuimverzekering

(meer…)
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Winkel personeel ziekteverzuim 2019 premies

Het winkel personeel ziekteverzuim is een zorg voor elke ondernemer. Het komt altijd ongelegen, kost handen vol geld en zorgt voor onderlinge problemen. Dat is niet te vermijden maar wel flink te beperken. Zowel de kosten kunnen in de hand worden gehouden en dat komt de sfeer ten goede. Hieronder tips en veel informatie over het winkel personeel ziekteverzuim. Gewoon praktische hulp en ideeën.

Audio winkel personeel ziekteverzuim

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

Winkel personeel ziekteverzuim

Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke onderneming bij winkel werknemers ziekteverzuim. Dat risico kan voor veel ondernemers een enorme schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim verzekeringen. Wees erop attent dat winkel personeel ziekteverzuim bij oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden. Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Pakket winkelverzekeringen

Elke winkel heeft een scala aan verzekeringen nodig. Natuurlijk voor Winkel werknemers ziekteverzuim polis maar ook bedrijfsaansprakelijkheid, inventaris, goederen, huurdersbelang. U vraagt deze hier aan of via onderstaande link.

Rechtsbijstand rondom winkelpersoneel

winkel personeel ziekteverzuim

Overigens denk ook even aan de kosten van rechtsbijstand bij conflicten rondom winkel personeel ziekteverzuim. “Ik heb een eigen jurist” klinkt natuurlijk goed maar is toch vaak een vriendje of kennis die met een vrijblijvend advies een richting aan kan geven. Een volwaardige rechtsbijstandspolis kost weinig (online premies) en de extra diensten zijn.

  1. arbeidscontracten analyseren,
  2. controleren betrouwbaarheid leveranciers,
  3. aansprakelijkheidsstellingen maken

Realiseer dat bij winkel werknemers ziekte verzuim er natuurlijk financiële gevolgen zijn maar dat ziek personeel ook zelf een rechtsbijstandsverzekering kan hebben en, als er volgens dat personeelslid reden voor is, er juridische acties op de hoek liggen. Een eigen bedrijfsrechtsbijstand verzekeraar is dan wel zo plezierig.

Tijdelijke of uitzendkrachten

Tijdelijke medewerkers, oproepkrachten, stagiaires en familieleden werken voor u en onder uw verantwoording. Best handig als ook dit winkel personeel ziekteverzuim meeverzekerd wordt op verschillende verzekeringen. Denk aan verzuimverzekering, ongevallenpolissen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor het winkelpersoneel. De financiële gevolgen voor elke ondernemen zijn groot. Natuurlijk de loondoorbetalingsverplichting maar ook vervanging en verhoging van toekomstige premies. Ook via de UWV is er veel informatie te vinden over dit ziekteverzuim.

Winkel personeel ziekteverzuim protocollen

Extra werknemers zorgen voor veel voorzieningen zoals de juiste ziekteverzuim protocollen. U kunt bij ons een gratis concept verzuim protocol aanvragen. Even een emailtje met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij zenden u deze (.doc) zonder kosten toe. winkel personeel ziekteverzuim kan goed onder controle worden gehouden met een helder en duidelijk ziekteprotocol. Plezier voor de werkgever maar ook de werknemer.

Ziekteverzuim door stress

De verzuimverzekering maakt natuurlijk geen verschil tussen psychische en fysieke klachten. gelukkig is in Nederland beiden een legitieme reden om ziek te zijn. Veel personeel valt uit vanwege de werkdruk. Niet altijd doordat de “baas” onredelijke eisen stelt maar ook vaak door veeleisende klanten. Hier een vervelend filmpje waar de scènes ook met andere ogen kunnen worden bekeken en de “gespeelde” klant zichtbaar de oorzaak zal zijn van stress bij het personeel.

Premieberekening online

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen
Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening DAS
Verzuimverzekeringen offertes

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Stop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De Stop Loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Gedurende 2 jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te klagen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Stop loss verzekering voor welke werkgevers?

Stop Loss verzekering

Deze Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. In het algemeen zien we dat het soms bij werkgevers vanaf 25 fulltime werknemers een gunstige optie kan zijn. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij. De dekking van deze bijzondere verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen.

Stop loss verzekering budgeteren

(meer…)
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

17 broodfonds nadelen

Hieronder de 17 broodfonds nadelen. Naast het Broodfonds zijn er overigens meer organisaties zoals het Voorzieningenfonds die zich richten op het aanbieden van ziekte voorzieningen voor zelfstandigen. De voordelen van broodfondsen kunt u ondermeer hier vinden. Alle voordelen zijn tevens terug te vinden op de respectievelijke pagina’s van organisaties die broodfondsen verkopen.

Broodfonds nadelen

Een broodfonds is kleine vereniging van ondernemers met veel sociale onderlinge kenmerken. U wordt als ondernemer bijna altijd geaccepteerd. Het wordt ook weleens betiteld als een schenkkring.

Het broodfonds keert uit als een deelnemer zelf vindt dat hij/zij door ziekte een financiële ondersteuning nodig heeft van de andere ondernemers. Er is alleen een schenking bij kortlopende ziekte (maximaal 2 jaar). Daarna stopt de hulp van de andere ondernemers.

De 17 broodfonds nadelen

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.


Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij ZZP of DGA?

Bedrijfsmatig zijn kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan advieskosten dus in het algemeen wel als bedrijfskosten opgeven. Het reilen en zeilen van het bedrijf van de ZZP-er of DGA bepaalt immers voor een groot gedeelte de afweging voor het wel/niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of andere verzekeringen. Daarmee zijn praktisch de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

DGA arbeidsongeschiktheid via BV of privé

Vanuit de BV. U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé afsluiten (let op de aftrekbaarheid advieskosten) maar een directeur grootaandeelhouder kan ook de eigen BV als werkgever een verzekering laten afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De premiekosten worden in dit geval dus betaald door de eigen BV. Er zijn dan geen gevolgen voor de netto inkomsten in privé vanuit het bruto DGA salaris.

Vanuit privé. Betaalt u de premies vanuit privé dan zijn deze weliswaar fiscaal aftrekbaar maar beïnvloedt uw netto inkomen; u moet immers de bruto premie in privé betalen vanuit uw BV-salaris. Dat negatieve effect is te vermijden door het eigen salaris vanuit de BV te verhogen. Maar dat verhoogt weer de kosten binnen de eigen BV en het hogere salaris heeft mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenregeling en overige lasten.

Interview BNR Radio


Interview BNR Radio Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.Link en download

21% BTW of 21% assurantiebelasting.

Wees bij schadeverzekeringen nog wel even attent op het verschil tussen BTW 21% en assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Het alternatief een broodfonds

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake. Hier leest u meer over de voordelen en de 17 nadelen van broodfondsen.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de voordelen en nadelen van broodfondsen en de voordelen en nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

De knoppen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een inkijkje hebben van de eerste informatie die nodig is voor een goed advies? Kijk een naar deze uitgebreide AOV inventarisatie paginaHier (pdf) een interview met Doorneweerd in het Financieel Dagblad over alle knoppen die aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastzitten.

Valkuilen en kleine lettertjes

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden. Op dat moment blijkt vaak waarom de ene polis veel duurder is dan een andere verzekering De voorwaarden lezen is tijdsintensief en zit vol vakjargon. Neem er de tijd voor om het goed uit te zoeken.

Voorbeeld “kleine lettertjes”. Wij zagen bij een ogenschijnlijke zeer laag geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering de volgende clausule. “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” Denk daarbij aan een auto-ongeluk door te hoge snelheid of een skiongeval. De verzekeraar zal er zeker gebruik van maken om geen uitkering te hoeven te doen. 

Preek voor eigen parochie

Het AFM vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complex product. En dus zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur zo’n polis af te sluiten. Wat doet zo’n adviseur eigenlijk voor zijn vergoeding? Inventarisatie, uitwerking, overleg, vergelijkingen en keuze overleg, aanvraagtraject, medisch traject, controle en vastlegging.

Natuurlijk kunnen ZZP-ers of DGA’s ook vaak zelf de keuze prima maken maar een fout is snel gemaakt en bij schade niet meer te herstellen.

Audio

Luister eens onze podcast over de verschillende elementen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms een paar open deuren in deze podcast maar ook veel tips en truc’s.

Prijs advies.
(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering tips

De Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is van groot belang bij ene goede verzekering. Hieronder een uitgebreide toelichting. Er zijn bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) veel factoren die van invloed zijn op de premie. Lees hier ene interview in het Financieel Dagblad met mij over de vele knoppen aan een AOV.

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekeringDe eindleeftijd is niet alleen een sterke premiebepalende factor, maar is ook een erg belangrijk onderdeel van de verzekeringsdekking. De eindleeftijd kan in principe vrij worden gekozen, de meest gangbare eindleeftijden zijn: 55, 60, 65, 66, 67 en 68 jaar (tussenliggende leeftijden zijn vaak ook mogelijk).

Maximale eindleeftijd

Voor enkele beroepen hebben verzekeraars, gezien het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden bij revalidering, bepaald dat er een maximale eindleeftijd van kracht is. Dit is van kracht bij beroepen waarin zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Dan kan dus een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt worden.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte

Eind AOV = start pensioen

Het beste uitgangspunt is om de eindleeftijd aan te laten sluiten bij de ingang van de pensioenrechten, dat is dus vaak 67 jaar. Veel ondernemers gaan er bij de start van de onderneming van uit dat zij enkele jaren eerder stoppen. Het bedrijf fungeert hierbij vaak als “onderpand“. Dat enkele jaren later, of in het ergste geval enkele jaren voor de geplande pensioendatum, sprake kan zijn van wijzigingen in wetgeving, economische omstandigheden en/of de persoonlijke situatie kan bij voorbaat niet ingeschat worden. Een correcte eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan van groot belang.

Audio

Medische waarborgen

Voor uitbreiden van de verzekeringsdekking op een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaronder het verzekeren van een hogere eindleeftijd, zijn medische waarborgen vereist. Op hogere leeftijd of na een eventuele arbeidsongeschiktheid is het niet altijd meer mogelijk om de eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen naar bv. 67 jaar (of alleen met een premieopslag en/of beperkende bepaling).

Flexibele eindleeftijd

Het is daarom aan te bevelen om de verzekering te starten op een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naarmate er meer duidelijkheid is over opgebouwd kapitaal, pensioenrechten en mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, kan de verzekeringsdekking worden gewijzigd naar een lagere eindleeftijd. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid