Archief van "Ziekte en arbeidsongeschiktheid"

11 stappen bij loondoorbetaling bij ziekte

Audio. Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.


Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Zie hierna.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte na een jaar

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

loondoorbetaling ziekte

Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekteEr zal dan in veel gevallen een verbreking van het dienstverband plaatsvinden. Er is dan dus geen sprake meer van  loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer komt dan in de WIA terecht. Daarbij zijn er flinke verschillen tussen werknemers met een inkomen tot de loongrens (ongeveer 50 mille) en die daarboven. Hier vindt u meer informatie. De gevolgen voor de werkgever zullen echter ook daarna nog merkbaar zijn. Lees hiervoor de informatie over de WGA.

Verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 1. Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Zodra de werknemer is hersteld moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 4. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle.
 5. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 6. De werknemer is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Tips voor een goed loondoorbetaling bij ziekte

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2018

Stop Loss verzuimverzekeringDe Stop loss verzuimverzekering

2 jaar salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is (meer dan 15 man) knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te piepen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Maximeren verzuimkosten met Stop Loss

De Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. De dekking van een verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen. De Stop Loss verzekering is met name bedoeld voor bedrijven met meer minimaal 15-50 werknemers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Door het afsluiten van een Stop Loss verzuimverzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekte verzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende onkosten voor verzuim.

De Stop Loss verzuimverzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige onkosten voor ziekte verzuim heeft en er alleen voor wil zorgen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee bij een Stop Loss verzuimverzekering. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed.

De samenstelling van de Stop Loss verzuimverzekering

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekteverzuim oproepkrachten 19 antwoorden FAQ

Ziekteverzuim oproepkrachtenZiekteverzuim oproepkrachten blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Soms moet het loon worden doorbetaald, soms kan een oproepkracht zich melden bij het UWV. Hieronder  vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen. Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim oproerkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op.

Lees ook ons artikel over Zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid

De basis verplichting voor de werkgever?

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel komt voor 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Dat kan ook gelden bij Ziekteverzuim oproepkrachten. Controleer dus eerst de CAO van uw bedrijfstak.

De eerstejaars verplichtingen werkgever?

 1. Ziektegevallen moeten veelal uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst, bedrijfsarts of verzekeraar. Ook bij ziekteverzuim oproepkrachten.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak (PvA) is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Elke zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer gaan ziek melden bij het UWV.

De tweedejaars verplichtingen werkgever?

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het voorgaande jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan de afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit WIA-aanvraagformulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever de werkplek, het werk en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Audio ziekteveruimverzekering

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

Basis verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim?

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Ziekteverzuim oproepkrachten. Moet ik doorbetalen?

Het hangt af van wat voor soort oproepcontract u heeft afgesloten, maar in de meeste gevallen moet u het loon doorbetalen. Er is immers een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Heeft u met uw oproepkracht een aantal garantie-uren afgesproken dan moet u die garantie-uren minimaal betalen, ook als hij of zij ziek is. Heeft uw zieke oproepkracht bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden gemiddeld een aantal uren gewerkt, dan wordt dat als uitgangspunt genomen voor de hoogte van het door te betalen loon. Dat kunnen dus ook structurele overuren zijn.

Wanneer wordt een nul-uren contract een vaste arbeidsovereenkomst?

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

 


Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij ZZP of DGA?

Bedrijfsmatig zijn de kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan de kosten dus in het algemeen wel als bedrijfskosten opgeven. Daarmee zijn praktisch de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

21% BTW of 21% assurantiebelasting.

Wees bij schadeverzekeringen nog wel even attent op het verschil tussen BTW 21% en Assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Het alternatief een broodfonds

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake. Hier leest u meer over de voordelen en nadelen van broodfondsen.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de voordelen en nadelen van Broodfondsen en de voordelen en nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

De knoppen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een inkijkje hebben van de eerste informatie die nodig is voor een goed advies? Kijk een naar deze uitgebreide AOV inventarisatie paginaHier (pdf) een interview met Doorneweerd in het Financieel Dagblad over alle knoppen die aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastzitten.

Valkuilen en kleine lettertjes

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden. Op dat moment blijkt vaak waarom de ene polis veel duurder is dan een andere verzekering De voorwaarden lezen is tijdsintensief en zit vol vakjargon. Neem er de tijd voor om het goed uit te zoeken.

Voorbeeld “kleine lettertjes”. Wij zagen bij een ogenschijnlijke zeer laag geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering de volgende clausule. “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” Denk daarbij aan een auto-ongeluk door te hoge snelheid of een skiongeval. De verzekeraar zal er zeker gebruik van maken om geen uitkering te hoeven te doen. 

Preek voor eigen parochie

Het AFM vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complex product. En dus zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur zo’n polis af te sluiten. Wat doet zo’n adviseur eigenlijk voor zijn vergoeding? Inventarisatie, uitwerking, overleg, vergelijkingen en keuze overleg, aanvraagtraject, medisch traject, controle en vastlegging.

Natuurlijk kunnen ZZP-ers of DGA’s ook vaak zelf de keuze prima maken maar een fout is snel gemaakt en bij schade niet meer te herstellen.

Audio

Luister eens onze podcast over de verschillende elementen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms een paar open deuren in deze podcast maar ook veel tips en truc’s.

Prijs advies. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Is het ZZP of ZZP?

Een audio uitleg over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers.
Is het een “Zelfstandige Zonder Polis” of een “Zelfstandige Zonder Problemen“?
Aantekeningen en offerteaanvraag via Lees meer

(meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekteverzuim na 65 jaar verbeterd

boerenbont kopjeDe Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat u bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer vanaf volgend jaar nog maar maximaal 13 weken het loon hoeft door te betalen. Ook mag u een AOW-gerechtigde werknemer meer tijdelijke contracten geven.

U mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden), voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

De 65 jarige in dienst houden tot 67 jaar is dus, in meerdere opzichte makkelijker gemaakt. Toch twijfel ik over het effect.  Maatschappelijk is het nog niet geaccepteerd om McOma achter de balie te zien werken.

Een spannende generatie oorlog zal steeds dichterbij komen zodra jongeren begrijpen welke prijs zij voor de vergrijzing moeten betalen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ernstige Aandoeningen Polis

papier en penDe Ernstige Aandoeningen Polis zorgt voor een uitkering bovenop een zorgverzekering of overige verzekeringen. Daarmee kunt u de extra financiële lasten opvangen die bij een langdurige ziekte kunnen ontstaan.

In welke uitkering voorziet deze verzekering ?

Deze bedragen zijn vrij besteedbaar en vrij van inkomstenbelasting. De premie is sterk afhankelijk van leeftijd, beroep en looptijd. Een indicatie voor een basis verzekering is € 500,- premie per jaar. Te besteden om noodzakelijke aanpassingen aan de woning of auto te kunnen verrichten. Of voor een alternatieve therapie. Om er tussenuit te gaan en tot rust te komen. Of voor praktische zaken als reiskosten, extra kosten voor kinderopvang of huishoudelijke hulp.

Medisch? Gegarandeerde acceptatie zonder medische keuring of medische vragenlijst.
Welke ziekten zijn verzekerde Ernstige Aandoeningen ?
 • Kanker
 • Hartinfarct
 • Beroerte
Vraag hier een offerte op maat aan en de voorwaarden. (leeftijd en beroep) Uiteraard vrijblijvend.
(meer…)
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Advocaten en de valkuilen van een AOV

BestuurdersaansprakelijkheidWaar moeten advocaten op letten bij de aanschaf van een AOV? Zie hier in het FD de premieknoppen om aan te draaien om een goede premie te krijgen.

Vrouwen: wachttijd bij zwangerschap. Bij bepaalde verzekeraars wordt er in geval van zwangerschap pas uitgekeerd als u bijvoorbeeld al twee jaar verzekerd bent. Dat is niet overal het geval. Wel moet een verzekerde na ingangsdatum van de verzekering zwanger zijn geraakt om gebruik te kunnen maken van de zwangerschapsregeling.

Modulaire opbouw. Er zijn mogelijkheden om meerdere verzekeringen naast elkaar af te sluiten. Zo kan aan de hand van uw financiële en persoonlijke planning, uw arbeidsomstandigheden en inkomen inclusief regelingen de gewenste verzekeringssamenstelling worden afgesloten.

Starterskorting. Verzekerden die jonger zijn dan 45 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een eigen praktijk of onderneming begonnen zijn, kunnen in aanmerking voor de Starterskorting. Voorbeelden:

– Verzekerden die kiezen voor een contractsduur van vijf jaar, ontvangen vijf jaar lang korting op de premie: 25% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar, 15% in het derde en vierde jaar en 10% in het vijfde jaar.
– Verzekerden die kiezen voor een 1-jaarscontract, ontvangen 25% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

 

Dagelijks opzeggen.. De meeste verzekeraars bieden bij 1-jaarscontracten pas na een looptijd van een jaar de mogelijkheid een verzekering per maand op te zeggen. Bij sommige verzekeraars kunt u een 1-jaarscontract direct na afsluiten dagelijks opzeggen. (meer…)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lars de Beer

ZZP-er Lars de Beer (40) kreeg op Texel een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn nek. Daardoor is hij van voeten tot schouders verlamd geraakt. Lars had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en zal vermoedelijk nooit meer kunnen werken. Het filmpje toont het grote belang van een AOV aan. Lars heeft nu geen inkomen meer.

De uitzending over Lars de Beer via Eenvandaag.

In Nederland zijn er 880.000 zelfstandige en dit aantal zal alleen maar toenemen. Van hen heeft slechts 30% een AOV. Veel gehoorde argumenten zijn “het is te duur”, “mij overkomt niets” en “als ik ziek word, zoek ik wel ander werk”. Meer informatie over aov-verzekeringen via deze arbeidsongeschiktheidspagina.

Hoe is het nu met Lars Beer? (2016)

Hieronder de crowdfunding video.


Hieronder in 12 minuten een uitleg over de nodige details rondom arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

” Ik zit in de Ziektewet. ” Aaaaargh.

“Ik zit in de Ziektewet.”

Dit zijn uitgesproken zinnen die elke werkgever en adviseur tot wanhoop brengen. Niet omdat iemand ziek is maar omdat de verkeerde woorden worden gebruikt. Hieronder de verschillen.

Waarom maak ik me druk? Omdat er nieuwe rekenregels zijn, nieuwe termen, andere benamingen, verschillen in premies, UWV wijzigingen, belastingmaatregelen en verzekeraars-proza. De komende weken ga ik minutieus alle termen en regelingen ontleden. Met een beetje geluk wordt niemand er ziek van.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid