DGA lijfrente via de reserveringsruimte

stop

Via de reserveringsruimte een DGA lijfrente aftrekbaar maken. Het lijkt een mooie truc om de afkoop van de eigen beheer reservering op te vangen.  Jammer, dat was een mooi bedacht trucje maar deze werd helaas gedwarsboomd door de fiscus.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt Bij de opbouw van een Pensioen in Eigen beheer (PEB) is sprake van aan de dga toekomende aanspraken volgens een pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort.

In de jaren dat PEB is opgebouwd, is er voor dat deel dan ook geen pensioentekort en dus geen ruimte om de premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Dit verandert niet (met terugwerkende kracht) bij beëindiging van het PEB. Nog steeds blijft er dan in de jaren dat gedoteerd is aan het PEB geen ruimte om premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Beëindiging van het PEB met gebruikmaking van een gefaciliteerde afkoop leidt dan ook niet tot extra inhaalruimte voor de aankoop van een derdepijler lijfrente.

Als in de jaren dat het PEB is opgebouwd niet de volledige opbouwruimte is benut, is er voor deze niet-benutte opbouwruimte uiteraard wel de mogelijkheid een lijfrenteproduct aan te schaffen. Deze ruimte is reeds bestaande ruimte die er ook zou zijn als het PEB niet beëindigd zou worden.

Audio

Premieberekeningen

Is Nederland, Europa en USA pensioenproof ?

jm65v3jk8xIn lezingen en in mijn artikelen probeer ik een kleine bijdrage te leveren aan het immense pensioenprobleem. De lage rente, de dekkingsgraden van vele fondsen, de AOW-leeftijd en de opvattingen van politici laten een interessante wijziging zien in de opvattingen rondom pensioen.

De wens van verschillende politieke partijen om de AOW-leeftijd weer terug te zetten naar 65 jaar is daarbij extra interessant. Een belangrijke reden zou de lage arbeidsparticipatie zijn van ouderen en “dus” zou een eerdere AOW-leeftijd dan de huidige 67 jaar en 3 maanden gerechtvaardigd zijn. Er moet overigens worden opgemerkt dat die arbeidsparticipatie onder ouderen de laatste jaren flink gestegen. Toch gaat het relatief langzaam. Veel ouderen hebben momenteel nog reserves zoals voldoende overwaarde in de eigen woning en een redelijke pensioenuitkering opgebouwd in het verleden. De komende generatie pensioengerechtigden zal het echter lastiger krijgen. Zij zullen langer moeten werken. Maar is dat wel mogelijk met de huidige 50-plussers? Hoeveel 50-plusser zijn nog waardevol voor de nieuwe arbeidsmarkt? Hoeveel 50-plussers kunnen zich staande houden in een vergaande geautomatiseerde samenleving. Zijn deze 50-plussers pensioenproof? Is de samenleving ingericht op ouderen die langer willen en blijven werken? Staat de rigide pensioenwetgeving deze ontwikkeling in de weg? Veel vragen waar weinig zonvolle antwoorden op te geven zijn. Toch zijn er kansen voor elk individu. Kansen die los staan van grote macro uitdagingen.

Politiek heb ik (nog) geen mening over de keuze van het Amerikaanse volk voor Trump. De reacties van de media en politici vooraf en achteraf geven echter wel een mooie inkijkje in een aantal specifieke deelonderwerpen. Net als de situatie in Europa, is in de USA er een grote groep ouderen niet meer in staat werkzaamheden te verrichten die zij kunnen, en waar ook vraag naar is. De oude vaardigheden zijn niet meer nodig en velen hebben zich te laat of geheel niet, laten omscholen. En dan zit je thuis; geen werk en een steeds krimpende (pensioen)uitkering. De overheden en politici geven daarbij onvoldoende aan dat de burgers ook zelf veel kunnen verbeteren aan hun eigen situatie. Een fraaie wijze waarop dat onder woorden wordt gebracht is door Mike Rowe van het Discovery programma Dirty Jobs.

I want to reinvigorate the skilled trades, and shine a light on millions of good jobs that no one seems excited about pursuing. Like those 3 million “shovel ready” jobs we heard so much about eight years ago, the kind of recovery that Donald Trump is promising will require a workforce that’s properly trained and sufficiently enthused about the opportunities at hand. At the moment, we do not have that work force in place. What we do have, are tens of millions of capable people who have simply stopped looking for work, and millions of available jobs that no one aspires to do. That’s the skills gap, and it’s gotta close.

Het plan om in USA een grote infrastructurele inhaalslag uit te voeren met Amerikanen lijkt met deze kennis voor ogen dan ook Wishful Thinking; er zijn simpelweg onvoldoende opgeleide werknemers voor aanwezig in dat land. Die kloof tussen vaardigheden en arbeidsmarkt is macro voor elk land een grote zorg. Maar het is wel een grote kans voor iedereen die onzeker is over zijn of haar pensioensituatie; ga weer naar school, leer een vak of start een betaalde hobby. Investeren in de tooekomst kan op vele manieren. Spaarrekeningen, lijfrentepolis, pensioen, verlagen van de woonlasten maar vergeet vooral niet in de eerste plaats; investeer in uzelf. Loodgieter, belastingadviseur, handelen op Marktplaats, onderwijscertificaat halen, App-builder, bakker, automonteur, chauffeur of naaimachinereparateur.

Hieronder het gehele verhaal van Mike Rowe.  [Lees meer…] overIs Nederland, Europa en USA pensioenproof ?

DGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

directieDe DGA kan zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen met een aanzienlijke pensioenkorting. De staat hoopt daarmee veel geld binnen te krijgen. Het moet nog duidelijk worden of er werkelijk heel veel DGA’s deze rigoureuze stap zullen nemen. Het betalen van de afkoopsom kan in 2017 weliswaar met een aanzienlijke korting van 34,5%; maar er zullen niet veel DGA’s dit geld ook daadwerkelijk op de plank hebben liggen.

Een optie om dat geld ook daadwerkelijk vrij te maken kan door in 2016 de waarde van een externe pensioenpolis naar de BV te halen. Dat lijkt een mooie actie maar er zijn een veel nadelen aan verbonden:

 1. De actie moet met toestemming van de partner gebeuren. of zij staat te trappelen mee te gaan met deze stap valt te bezien.
 2. In 2007 hebben een groep DGA’s ervoor gekozen de pensioenverzekering onder de Pensioenwet te laten vallen. Overdracht is dan niet mogelijk.
 3. Veel pensioenpolissen kennen een flink vast gegarandeerd rendement van 3%. Dat is in deze tijd niet een recht om snel op te geven. Zeker als je bedenkt dat dit recht geldt tot de pensioendatum.
 4. Andere verzekeringselementen van zo’n pensioenverzekering gaan door de afkoop verloren. Denk aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het verzekerde partner- en wezenpensioen.
 5. Er is vaak gekozen voor een pensioenverzekering juist om als “zeker” tegengewicht te dienen aan het risicovolle pensioenopbouw in Eigen Beheer. Het fiscale voordeel van de afkoop lijkt aantrekkelijk maar de uitgestelde pensioenheffing van het pensioenkapitaal is ook niet te versmaden.
 6. Bij de toekomstige uitkeringen kunnen de lage IB tarieven weleens ruimschoots opwegen tegen de kortingsworst die nu in 2017 door de overheid wordt voorgehouden.

Een voorbeeld van de gefaciliteerde afkoop met korting in 2017 ziet er als volgt uit. [Lees meer…] overDGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

De positie van de partner van het DGA pensioen in eigen beheer

Huiselijke twistDe mogelijkheden voor de DGA om vanaf 1 januari 2017 te gaan profiteren van de uitfasering van de opbouw in eigen beheer van het pensioen, kent veel financiële voordelen. de partner van de DGA kan echter wel flink benadeeld worden. Hieronder (een bewerkte) uitleg welke mogelijkheden er voor die partner zijn.

Er zijn voor de DGA fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of het omzetten in een oudedagsverplichting, kunnen ook de (afgeleide) pensioenrechten van de partner van de dga worden verlaagd. Dit gaat over de partner wordt gesproken en de gewezen partner. Het wetsvoorstel voorziet in de voorwaarde dat die partner uitdrukkelijk moet instemmen met de door de dga beoogde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Met deze voorwaarde worden primair de rechten van de partner beschermd terwijl tegelijkertijd wordt zekergesteld dat de partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of een omzetting in een oudedagsverplichting. Voor het partnerpensioen is in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding reeds geregeld dat een dga hierover geen afspraken kan maken zonder toestemming van de partner. Voor het ouderdomspensioen is een dergelijke wettelijke bepaling er echter niet. Om die reden werd voorgesteld een dergelijke voorwaarde nu in de wet op te nemen.

Het is uiteraard aan de partner om die toestemming ook daadwerkelijk te verlenen. Als er sprake is van goede afspraken dan wel een passende compensatie voor het verlies aan rechten door de partner, zal een partner geen belang hebben bij het weigeren van toestemming. De beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft voordelen en kan daarmee dus ook een belang voor de partner hebben. Zo maakt bijvoorbeeld het vervallen van de dividendklem dividenduitkeringen weer mogelijk waardoor het gezinsinkomen verhoogd kan worden. Daarnaast kunnen, net als bij een scheiding, afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld het aan de partner toekomende deel van de waarde van het pensioen bij een professionele verzekeraar onder te brengen. Verder kan de partner compensatie eisen via bijvoorbeeld aanvullende huwelijkse voorwaarden.

Het is noodzakelijk dat de dga aan de Belastingdienst kenbaar maakt dat de partner of de gewezen partner van de dga heeft ingestemd met een wijziging in het pensioen in eigen beheer. Daarom zal de dga de Belastingdienst moeten informeren indien hij gebruik heeft gemaakt van een van de opties voor een gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Deze informatieverplichting is geen verzoek tot toepassing van de fiscaal gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer, maar een voorwaarde waaraan moet worden voldaan als hiervan gebruik wordt gemaakt.

Er zullen echter gevallen voorkomen waarbij de partner niet instemt en het pensioen in eigen beheer derhalve niet beëindigd kan worden. De opgebouwde pensioen in eigen beheer-rechten zullen dan worden bevroren. We hebben dan een flinke echtelijke twist te pakken dus het blijft zorgvuldig manoeuvreren. Zorg dus als DGA dat de partner grondig en uitgebreid wordt ingelicht over de toestemming die hij/zij geeft aan de wijziging.

Interessant in dit kader is ook de beantwoording van de vragen vanuit de Tweede kamer over de bijzondere positie van de partner. Kamerstukken 1 juli 2016

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)
[Lees meer…] overDe positie van de partner van het DGA pensioen in eigen beheer

Pensioenknip; allemaal nieten bij verlenging

notebook en handenEven het geheugen verfrissen. Een pensioenknip geeft de mogelijkheid een gedeelte van het kapitaal dat beschikbaar is voor de pensioenuitkering uit te stellen in de hoop/verwachting dat later de rentestand hoger is en dus de uitkering hoger.

Al lange tijd heb ik kritiek op deze keuzemogelijkheid voor de pensioenknip. Het lost een probleem niet op maar verergert deze juist. De praktijk is dat mensen zullen moeten realiseren dat deze lage rentestand een feit is waar ze mee moeten leven. Met de pensioenknip mogelijkheid kopen ze een staatslot in de hoop dat deze op termijn uitkeert. Ik heb nog nergens een voordelige aanbieding gezien. ik heb nog nergens een verzekerde ontmoet die door uitstel er financieel beter op geworden is. En ook in een onderzoek naar de voordelen van de vorige pensioenknip bleek niemand een voordeel te hebben genoten van uitstel. Allemaal nieten.

En dus(?) trekt de karavaan door en wordt de pensioenknip verder in stand gehouden in de hoop op een zomer met hoge rentestanden en lage inflatie. Kennelijk onder druk van een paar politici en een enkele belangenorganisatie.

Na lees meer het vraag en antwoord spel over de voorwaarden. Kwalijk is daarbij dat er ook nog in de Belastingdienst tekst een mening wordt gegeven die ze niet met zekerheid kunnen onderbouwen. “De pensioenuitkeringen (zijn nu) ongunstig”. Dat is m.i. alleen het geval als er een inflatie is te verwachten.  Grappig genoeg geven ze zelf nog wel een paar extra tegenargumenten;  De extra risico’s zijn

 • het komende beleggingsrisico,
 • de ontwikkeling van de levensverwachting en
 • het gerealiseerde resultaat op sterfte.

Bijzonder bij de tekst is ook vooral het woord bijzonder. De lage rentestand wordt gezien als bijzonder en dat zou de verlenging van de pensioenknip rechtvaardigen. Best wel grappig als je bedenkt dat die lage rentestand er al zo veel jaren is. Ook zijn er nergens signalen dat deze fors zal gaan stijgen. klik hier als u meer over mijn argumentatie wilt lezen rondom de pensioenknip.

[Lees meer…] overPensioenknip; allemaal nieten bij verlenging

Pensioen 1-2-3 ……… weg

POB2Y8A2NUEen nieuwe werkgever meldt zich bij ons voor pensioenbeheer. Handenschudden, kopje koffie, wiebentu, wiebenik, mooi kantoor, leuke business, ….. en dan de pensioenregeling.

 • Mag ik horen hoe pensioen wordt uitgelegd bij in diensttreding?
 • Mag ik een kijkje in de arbeidsovereenkomst? Hé, die wijkt af van de mondeling uitleg.
 • Mag ik het personeelshandboek? Hé daar wijkt de regeling af van de tekst in de arbeidsovereenkomst.
 • Mag ik een salarisstrook? Hé, daar wijkt de eigen bijdrage af van de arbeidsovereenkomst en de salarisstrook.
 • Mag ik de informatie rondom de pensioenregeling van de verzekeraar? Hé, die wijkt van alle zaken hierover.
 • Mag ik overzicht van alle werknemers? Hé, een gedeelte staat niet aangemeld bij de verzekeraar.
 • Vreemd, de juiste partners staan er her en der niet bij.
 • Vreemd, de eigen bijdrage is hoger dan de premie die wordt afgedragen aan de verzekeraar.
 • Vreemd, sommige deelnemers zijn uit dienst gegaan zonder pensioentoezegging.

Geheel of gedeeltelijk komen we dit regelmatig tegen. Langzaam maar zeker verbetert het gelukkig doordat er assistentie is door vakbekwame pensioenadviseurs.  Want de financiële risico’s voor vooral werkgevers en werknemers zijn fors. Het is mede daarom nog steeds onbegrijpelijk dat sommige verzekeraars (ZwitserLeven) proberen de pensioenadviseur te omzeilen. Nu weer met hun plan rechtstreeks online pensioen voor kleine bedrijven. De aansprakelijkheid voor de financiële schade van bovenstaande “details” zal Zwitserleven niet kunnen ontlopen. Vooral ook grappig als je het Zwitserleven lounge mislukking kent uit 2005.

Een handige checklist van veel documenten die nodig zijn bij de controle van een pensioenregeling, vind u hier.

Pensioen in Eigen beheer afgeschaft 2017

directieHet kabinet heeft eindelijk een brief opgesteld over het einde van het pensioen in eigen beheer zoals we dat sinds de jaren 80 kennen. Steeds vaker bleek voor DGA’s het pensioen in eigen beheer slechts een actuariele methode voor belastinguitstel. De oorspronkelijke gedachte dat de opgebouwde reserve ook daadwerkelijk werd gebruikt voor een pensioenuitkering kwam steeds verder af te staan van de dagelijkse werkelijkheid. Ingangsdatum 1 januari 2017

Nu er een knoop is doorgehakt kunnen we, samen met de belastingadviseurs, gaan beoordelen welke stappen het beste genomen kunnen worden om

 1. de schade te beperken
 2. de kansen te benutten die fiscaal en financieel weer aanwezig zijn.
 3. voor de DGA een echte pensioenregeling op te bouwen.

Hieronder de brief naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016 van Directie Directe Belastingen

 

Geachte voorzitter,

Met deze brief en de bijlage kom ik mijn toezeggingen na die ik heb gedaan tijdens het algemeen overleg (AO) met uw Kamer op 23 maart 2016 over het pensioen in eigen beheer (PEB). Ik informeer u allereerst over de uiteindelijke keuze die ik heb gemaakt met betrekking tot de oplossingsrichting voor het PEB. Vervolgens ga ik in op het tijdsplan voor de wetgeving. In de bijlage geef ik antwoord op enkele technische vragen die enkele leden van uw Kamer tijdens dat AO hebben gesteld. [Lees meer…] overPensioen in Eigen beheer afgeschaft 2017

Paternalistische pensioenvisie

2ekamer

De politiek gaat vandaag weer opportunistisch de pensioenwetgeving wijzigen. Nu met een initiatief wetsontwerp van Lodders VVD. Eerder was de vermaledijde pensioenknip er doorheen geduwd…..wishful thinking. Een verdere stap op het gebied van flexibilisering van pensioen. Weer meer ruimte voor individuele beslissingen en “oplossingen” voor de lage pensioenen door de lage rentestand. Weer meer keuzemogelijkheden. Weer meer kennis nodig om de juiste beslissingen te nemen als burger.

Update 9 maart 2016: De Tweede Kamer heeft het “doorbeleggen” wetsvoorstel aangenomen. Waarmee er nog meer keuzerecht komt rondom de aankoop van pensioenuitkeringen. De eerste pensioenberekening onder deze regeling die de toets der kritiek kan doorstaan, zal ik met gebogen hoofd hier publiceren.

[Lees meer…] overPaternalistische pensioenvisie

De DGA pensioenschaamlap

Echte liefhebbers volgen nog steeds de eindeloze reeks aan publicaties rondom het pensioen van een DGA als dat in eigen beheer wordt gehouden. Maar veel liefhebbers zijn er niet meer over.

Een pensioen in eigen beheer is voor bijna iedere kleine DGA (alleen) handig geweest omdat hij/zij daarna minder Vpb belasting betaalde. Echte harde gespaarde pensioen euro’s stonden er zelden tegenover. Verder keek eigenlijk niemand naar hun persoonlijke en maatschappelijke belangen om. Zo kon het gebeuren dat de Belastingdienst, het MinisDGA pensioenterie en de politiek tientallen jaren nooit serieus een goed DGA pensioensysteem hebben opgezet. Hun schaamlap is nu het Pensioen in Eigen Beheer systeem af te schaffen, op de volgende wijze

 1. zonder een alternatief. De DGA kan de reserve gewoon laat staan. Hij mag niets mee toevoegen en de wetgeving blijft gewoon in stand.
 2. met een alternatief. De reserve kan worden omgezet naar oudedag sparen in eigen beheer. Een spaarpotje in eigen eigen beheer in de vorm van een soort lijfrente.

Het eerste begin van een politieke discussie is er nu. De inbreng van de politieke partijen (pdf).

Gechargeerd ziet die inbreng er ongeveer als volgt uit. De PvdA, VVD en de SP willen graag dat de DGA het pensioen extern bij een PPI moet kunnen gaan regelen. De VVD maakt zich vooral zorgen over het overgangsregime. De SP denkt dat door de afkoop (met een gemiddelde belastingaanslag van € 120.000,-?) er veel ondernemingen failliet gaan. Het CDA vindt de voorstellen helemaal niks en D66 vindt dat de staatssecretaris eens in Europa moet kijken voor ideeën. En 50Plus vindt ook iets. Alle politieke partijen maken zich allemaal zorgen over de rechten van de partner en ex-partner. En natuurlijk willen ze de voorstellen allemaal doorgerekend hebben.

Jammer dat niemand meer praat over de noodzaak om voor een DGA een echte maandelijkse pensioenuitkering te realiseren als aanvulling op de AOW. Ging het immers er niet om er voor te zorgen dat er ook op het eind van je leven nog steeds een fatsoenlijk inkomen is? Een inkomen waarmee de zorgkosten betaald kunnen worden en dat het licht blijft branden in huis. Maar ook de politieke partijen lijken dit doel geheel uit het oog te verliezen.

Het gaat helaas de komende maanden weer over commerciële waarde versus fiscale waarde, OSEB, rekenrente, beklemd vermogen, overgangsregelingen. Maar ik zie vooral de onmacht van de politiek om een goed transparant en pensioengebouw neer te zetten, ook voor de DGA.

DGA pensioen online berekenen